MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje stavbu "Moldava nad Bodvou - ul. ČSA, Krátka, Školská - úprava NN a DP"

Externý právny audit

Externý právny audit vybraných oblastí a dokumentov - čiastková správa č. 3 - hospodárenie s majetkom mesta.

Oznam o výberovom konaní

Prevádzkovateľ Komunitného centra - Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením Komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.9.2015 (štvrtok) o 9:00 hod. v priestoroch Podnikateľského inkubátora, Školská 10 Moldava nad Bodvou v učebni č. 304 (2. poschodie).

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Nám. mieru 13 a 14, Moldava n/B - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Pozvánka na pokračovanie 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

týmto zvolávam Mestské zastupiteľstvo na pokračovanie 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutočni dňa 10. septembra 2015 (štvrtok) o 13,00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou na 1. poschodí, z dôvodu jeho prerušenia dňa 27.08.2015 pre nedostatočnú uznášaniaschopnosť mestského zastupiteľstva.

Protest prokurátora

Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 14/2015 z 26.3.2015.

Oznámenie

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Oznam o zámere prenajať nehnuteľnosť

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť vrátane vnútorného vybavenia - Dom smútku.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom: Mestský úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - samostatný odborný referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva

Výberové konanie na pracovné miesta

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom: Mestský úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta člena Rómskej občianskej hliadky

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom: Mestský úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - pomocný(á) kuchár(ka)

Vyhlásenie poslancov

Pokračovanie 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva /ďalej MZ/ v Moldave nad Bodvou dňa 10.09.2015, ktoré sa prerušilo 27.8.2015 kvôli strate uznášaniaschopnosti MZ, sa opäť nekonalo pre neúčasť 6-tich poslancov /1 poslanec sa ospravedlnil kvôli hospitalizácii/. Pokračovanie deštrukcie a náznakov spolupráce poslancov, ktorí sa nezúčastnili, smeruje do neriešiteľnej situácie v rámci MZ. Ospravedlnenie účasti-neúčasti v takejto forme je neakceptovateľné v prípade, ak ide o úmyselnú neúčasť na rokovaní MZ za účelom zablokovania rokovania. 

Ing. Norbert Krušinský, Otto Komjáti, Jaroslav Pupala: Most-Híd, KDH, SDKÚ-DS, SIEŤ, Roland Szabó: Smer –SD, Iveta Kmeťová : NEKA

Oznam o zámere prenajať nehnuteľnosť

Nebytové priestory Polikliniky

Výberové konanie

Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským vyhlasuje výberové konanie na pozíciu - učiteľ I. stupňa ZŠ.

Pályázati kiírás

A Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium vezetősége 2015.10.16-tól munkaviszonyba felvesz:
alapiskolai alsó tagozatos tanítót.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "Metropolitná optická sieť Moldava nad Bodvou"