MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Výberové konanie na pracovnú pozíciu

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu školník.

Álláspályázat

A Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium vezetősége 2015. szeptember 1-től munkaviszonyba felvesz iskolai gondnokot.

Výberové konanie na pracovnú pozíciu

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto člena občianskej hliadky.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 24. augusta 2015, o 9.00 hod. v priestoroch Podnikateľského inkubátora, Školská 10 v Moldave nad Bodvou, v učebni č. 204 (1. poschodie)

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania vo veci vydania územného rozhodnutia stavby "Budulov - Nová TS, VN a NN".

OZNÁMENIE

Mesto Moldava nad Bodvou § 18 ods. 2 a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ ) oznamuje zmenu navrhovanej činnosti „Zmena typu použitej technológie pre Zámer Rekonštrukcia hál na spracovanie odpadových plastov a výstavba administratívnej budovy RDB, s.r.o., Budulovská cesta 29, Moldava nad Bodvou“

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom: Mestský úrad, Školská 2 Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - upratovačka. Miesto výkonu práce: Materská škola, Severná ulica 19 Moldava nad Bodvou.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov – Domov Sv. Alžbety oznamuje voľné pracovné miesto zamestnávateľa. Druh pracovného miesta: opatrovateľka. Miesto výkonu práce: ZPS, Hlavná č.87, Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby - rozšírenie kanalizácie na Budulovskej ulici

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestská úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - upratovačka. Miesto výkonu práce: Komunitné centrum, Dukelských hrdinov č. 1 - úväzok 0,5 a Komunitné centrum, Budulovská ulica č. 64 - úväzok 0,5.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania

Na základe predloženej žiadosti Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 a § 61 stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania vo veci stavebného povolenia na stavbu záhradného domu na pozemkoch podľa KN-C parc. č. 1606, 1607, 1608 a podľa KN - E, parc. č. 1246 v kat. území Moldava nad Bodvou.

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Moldave n/B, ktoré sa uskutoční dňa 27. augusta 2015 (štvrtok) o 09,00 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou na 1. poschodí.

Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupitel?stvo v Moldave nad Bodvou v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) a § 12 zákona c?. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a zmien (d?alej len „Zákon“) a Štatútu Mesta Moldava nad Bodvou vydáva tento Rokovací poriadok Mestského zastupitel?stva v Moladave nad Bodvou.

Výberové konanie

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: učiteľ pre primárne vzdelávanie.

Oznámenie - Rýchlostná cesta R2 Včeláre - Šaca

Mesto Moldava nad Bodvou, podľa § 30 ods. 4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá obec informuje verejnosť o určení rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti – „Rýchlostná cesta R2 Včeláre - Šaca“.

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje stavbu "Moldava nad Bodvou - ul. ČSA, Krátka, Školská - úprava NN a DP"