MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

7. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto vás pozývam na 7. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční 2. júla 2015 o 17:00 vo veľkej sále MsKS (Hlavná 58).

Protest prokurátora

Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Moldava nad Bodvou č. 43 zo dňa 25.09.2003 

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Moldave n/B, ktoré sa uskutoční dňa 8. júla 2015 (streda) o 9,00 hod., v Inkubátorovom dome, Školská 10, Moldava nad Bodvou na 2. poschodí.

 

Správa primátora

Správa primátora k 6. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 18.6.2015.

Výberové konanie na miesto: učiteľ pre primárne vzdelávanie

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou maďarský jazyk a literatúra.

Oznam o zmene v harmonograme vývozu separovaného zberu

Oznamujeme zmenu v harmonograme vývozu separovaného zberu pre všetky lokality mesta Moldava nad Bodvou t. j. separovaný zber pre komodity, ktorý sa uskutoční v čase od 05:45 hod. do 16:00 hod. podľa orientačného harmonogramu vývozu

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania

Na návrh spoločnosti TELEKOMUNIK s.r.o. so sídlom v Košiciach, Klimkovičova 12, ako splnomocneného zástupcu stavebníctva Antik Telecom s.r.o. so sídlom v Košiciach, Čárskeho 10, bolo na príslušnom stavebnom úrade dňa 26.6.2015 začaté územné konanie o umiestnení stavby "Metropolitná optická sieť Moldava nad Bodvou" v kat. území Moldava nad Bodvou na pozemkoch podľa priloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby. 

Výberové konania v ZŠ na ulici ČSA

Riaditeľstvo ZŠ na ulici ČSA 15 Moldava nad Bodvou  vyhlasuje výberové konanie na pozície: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra, vychovávateľ ŠKD.

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje Obnovu bytového domu na Severnej ulici č. 5, 6, 7, 8.

Upozornenie prokurátora

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice - okolie v intenciách § 28 ods. 1 zákona číslo 153/2001 Zbierky zákonov o prokuratúre podáva Upozornenie prokurátora na porušenie § 2 ods. 2 zákona SNR SR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

OZNÁMENIE

Mesto Moldava nad Bodvou, podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení zámeru činnosti – „Zberňa a výkup kovového odpadu a farebných kovov Moldava nad Bodvou, Budulovská č.29, Moldava nad Bodvou“. Tento zámer je pre verejnosť k nahliadnutiu a zároveň môže k nemu podávať pripomienky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16, dvere č. 3 v čase stránkových hodín do 4.8.2015.

Čiastková správa z právneho auditu

Externý právny audit vybraných oblastí a dokumentov - čiastková správa č. 2

Rozhodnutie primátora č. 6 zo dňa 13.7.2015

Rozhodnutie primátora mesta č. 6 zo dňa 13.7.2015 na základe § 13 ods. 4 písm. e.) a násl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Oznámenie o výsledku obchodnej súťaže

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským, podľa zákona 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení oznamuje výsledok obchodnej súťaže - vyhlásenia zámeru na prenájom Domu smútku na Hlavnej ulici 125 v Moldave nad Bodvou.

Výberové konanie na funkciu: riaditeľ Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským

Mesto Moldava nad Bodvou podľa ustanovenia & 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a & 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Ul. Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Výberové konanie na funkciu: riaditeľ Zariadenia pre seniorov - Domov sv. Alžbety

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestský úrad, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Domov sv. Alžbety, rozpočtová organizácia mesta, Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou.