MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Upozornenie prokurátora

Porušenie zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

Žiadosť na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia spol. Moldava Park, a.s.

Ako štatutárny orgán akcionára spoločnosti Moldava Park, a.s. IČO: 43 870 775, Školská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou, v súlade s § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, z dôvodov podľa § 180 a v súlade s § 181 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, týmto žiadam o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Moldava Park, a.s. IČO: 43 870 775, Školská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Oznam o zámere prenajať nehnuteľnosť

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Slavomírom Borovským, podľa zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť

(ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení)

a to Kúpalisko na ul. Jesenského 8 v Moldave nad Bodvou

Herný plán tomboly

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Slavomírom Borovským - primátorom mesta v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v rámci uskutočnenia Moldavského festivalu kultúry a športu organizujú dňa 27. júna 2015 tombolu.

Tombolahúzás szabályzata

Szepsi Város, JUDr.Ing. Borovský Slavomír polgármester által képviselve a Szepsi Városi Művelődési Központtal együtt a Szepsi Kulturális és Sportfesztivál keretén belül 2015. június 27-én tombolát szervez

Doplňujúce informácie k zberu separovaného odpadu

Oznamujeme, že vývoz separovaného odpadu od mesiaca júl 2015 t.j. dňa 04.07. 2015 zo všetkých lokalít mesta Moldava nad Bodvou, sa bude vykonávať prostredníctvom pridelených jednorazových fóliových vriec na separovaný odpad.

Oznam o zámere prenajať nehnuteľnosť

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským podľa zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť - vrátane vnútorného vybavenia. (ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, a to Dom smútku na Hlavnej ulici 125 v Moldave nad Bodvou.

7. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto vás pozývam na 7. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční 2. júla 2015 o 17:00 vo veľkej sále MsKS (Hlavná 58).

Protest prokurátora

Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Moldava nad Bodvou č. 43 zo dňa 25.09.2003 

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Moldave n/B, ktoré sa uskutoční dňa 8. júla 2015 (streda) o 9,00 hod., v Inkubátorovom dome, Školská 10, Moldava nad Bodvou na 2. poschodí.

 

Správa primátora

Správa primátora k 6. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 18.6.2015.

Výberové konanie na miesto: učiteľ pre primárne vzdelávanie

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou maďarský jazyk a literatúra.

Oznam o zmene v harmonograme vývozu separovaného zberu

Oznamujeme zmenu v harmonograme vývozu separovaného zberu pre všetky lokality mesta Moldava nad Bodvou t. j. separovaný zber pre komodity, ktorý sa uskutoční v čase od 05:45 hod. do 16:00 hod. podľa orientačného harmonogramu vývozu

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania

Na návrh spoločnosti TELEKOMUNIK s.r.o. so sídlom v Košiciach, Klimkovičova 12, ako splnomocneného zástupcu stavebníctva Antik Telecom s.r.o. so sídlom v Košiciach, Čárskeho 10, bolo na príslušnom stavebnom úrade dňa 26.6.2015 začaté územné konanie o umiestnení stavby "Metropolitná optická sieť Moldava nad Bodvou" v kat. území Moldava nad Bodvou na pozemkoch podľa priloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby. 

Výberové konania v ZŠ na ulici ČSA

Riaditeľstvo ZŠ na ulici ČSA 15 Moldava nad Bodvou  vyhlasuje výberové konanie na pozície: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra, vychovávateľ ŠKD.

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje Obnovu bytového domu na Severnej ulici č. 5, 6, 7, 8.