MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Všeobecne záväzné nariadenie č. 86

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 86 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 43 zo dňa 25.9.2003 Požiarny poriadok mesta

Všeobecne záväzné nariadenie č. 87

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 87 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 002008 ktorým sa menia niektoré VZN mesta v súvislosti so zavedením meny Euro v SR

Všeobecne záväzné nariadenie č. 88

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 88 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 15 o používaní maďarského jazyka na území mesta Moldava nad Bodvou

Všeobecne záväzné nariadenie č. 89

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta č. 89

Dodatok č. 1 k VZN č. 82

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 82 Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Informácia o voľnom pracovnom mieste - predĺženie termínu podávania žiadostí

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestský úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - samostatný odborný referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva.

Žiadosť Cirkevnej základnej školy bl. Salkaházy s vyučovacím jazykom maďarským

Žiadosť Cirkevnej základnej školy bl. Salkaházy s vyučovacím jazykom maďarským o zníženie ročného nájmu na 1,- € v materskej a základnej škole.

Návrh VZN o organizácii miestneho referenda

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda v Moldave nad Bodvou

Návrh na zmenu VZN č. 78

Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia č. 78 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom Moldava nad Bodvou

Externý právny audit

Externý právny audit vybraných oblastí a dokumentov 1/2015

Návrh na zmenu VZN č. 83

Mesto Moldava nad Bodvou v zmysle  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva vydáva túto zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 83 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta, na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou dňa 22.04.2015

Výsledok obchodnej súťaže

Výsledok obchodnej súťaže - vyhlásenia zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky na ulici ČSA 35 v Moldave nad Bodvou.

Výsledok verejného obstarávania - prenájom Domu smútku

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským podľa zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení oznamuje výsledok obchodnej súťaže - vyhlásenia zámeru na prenájom nehnuteľnosti - Dom smútku (vrátane vnútorného vybavenia) na ul. Hlavnej 125 v Moldave nad Bodvou.

Pozvánka na 10. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam na žiadosť poslancov Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou 10. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 13. októbra 2015 (utorok) so začiatkom o 10:00 hod. v Inkubátorovom dome, Školská 10 Moldava nad Bodvou na 2. poschodí.