MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov – Domov Sv. Alžbety oznamuje voľné pracovné miesto zamestnávateľa. Druh pracovného miesta: opatrovateľka. Miesto výkonu práce: ZPS, Hlavná č.87, Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby - rozšírenie kanalizácie na Budulovskej ulici

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestská úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - upratovačka. Miesto výkonu práce: Komunitné centrum, Dukelských hrdinov č. 1 - úväzok 0,5 a Komunitné centrum, Budulovská ulica č. 64 - úväzok 0,5.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania

Na základe predloženej žiadosti Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 a § 61 stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania vo veci stavebného povolenia na stavbu záhradného domu na pozemkoch podľa KN-C parc. č. 1606, 1607, 1608 a podľa KN - E, parc. č. 1246 v kat. území Moldava nad Bodvou.

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Moldave n/B, ktoré sa uskutoční dňa 27. augusta 2015 (štvrtok) o 09,00 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou na 1. poschodí.

Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupitel?stvo v Moldave nad Bodvou v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) a § 12 zákona c?. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a zmien (d?alej len „Zákon“) a Štatútu Mesta Moldava nad Bodvou vydáva tento Rokovací poriadok Mestského zastupitel?stva v Moladave nad Bodvou.

Výberové konanie

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: učiteľ pre primárne vzdelávanie.

Oznámenie - Rýchlostná cesta R2 Včeláre - Šaca

Mesto Moldava nad Bodvou, podľa § 30 ods. 4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá obec informuje verejnosť o určení rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti – „Rýchlostná cesta R2 Včeláre - Šaca“.

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje stavbu "Moldava nad Bodvou - ul. ČSA, Krátka, Školská - úprava NN a DP"

Externý právny audit

Externý právny audit vybraných oblastí a dokumentov - čiastková správa č. 3 - hospodárenie s majetkom mesta.

Oznam o výberovom konaní

Prevádzkovateľ Komunitného centra - Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením Komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.9.2015 (štvrtok) o 9:00 hod. v priestoroch Podnikateľského inkubátora, Školská 10 Moldava nad Bodvou v učebni č. 304 (2. poschodie).

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Nám. mieru 13 a 14, Moldava n/B - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Pozvánka na pokračovanie 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

týmto zvolávam Mestské zastupiteľstvo na pokračovanie 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutočni dňa 10. septembra 2015 (štvrtok) o 13,00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou na 1. poschodí, z dôvodu jeho prerušenia dňa 27.08.2015 pre nedostatočnú uznášaniaschopnosť mestského zastupiteľstva.

Protest prokurátora

Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 14/2015 z 26.3.2015.

Oznámenie

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Oznam o zámere prenajať nehnuteľnosť

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť vrátane vnútorného vybavenia - Dom smútku.