MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznámenie o výsledku obchodnej súťaže

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským, podľa zákona 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení oznamuje výsledok obchodnej súťaže - vyhlásenia zámeru na prenájom Domu smútku na Hlavnej ulici 125 v Moldave nad Bodvou.

Výberové konanie na funkciu: riaditeľ Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským

Mesto Moldava nad Bodvou podľa ustanovenia & 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a & 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Ul. Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Výberové konanie na funkciu: riaditeľ Zariadenia pre seniorov - Domov sv. Alžbety

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestský úrad, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Domov sv. Alžbety, rozpočtová organizácia mesta, Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Rozhodnutie primátora mesta č. 7 zo dňa 20.7. 2015

Na základe & 13 ods. 4 písm. e) a vsúlade s & 13b a násl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydávam týmto rozhodnutie: Poverujem Ing. Norberta Krušinského mojím zastupovaním v súlade s & 13b ods. 3), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nasledujúcom rozsahu:

Rozhodnutie primátora mesta č. 8 zo dňa 21.7. 2015

Na základe & 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydávam týmto rozhudnutie: Nariaďujem vykonať mimoriadnu inventarizáciu rozdielu majetku v zmysle VP 4/2006 a ustanovení & 29 až 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov k 21. 7. 2015 nasledovne:

Zmena úradných hodín

V dňoch 22.7. 2015 až 24.7. 2015 z dôvodu nadmiernych horúčav dochádza k zmene úradných hodín na Mestskom úrade na Školskej aj na Bartalosovej ulici. 

Vyhodnotenie prevádzky za vykurovaciu sezónu 2014/2015

Projekt EPC - Základná škola na Severnej ulici 21 - vyhodnotenie vykurovacej sezóny.

Výberové konanie na pracovnú pozíciu

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu školník.

Álláspályázat

A Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium vezetősége 2015. szeptember 1-től munkaviszonyba felvesz iskolai gondnokot.

Výberové konanie na pracovnú pozíciu

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto člena občianskej hliadky.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 24. augusta 2015, o 9.00 hod. v priestoroch Podnikateľského inkubátora, Školská 10 v Moldave nad Bodvou, v učebni č. 204 (1. poschodie)

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania vo veci vydania územného rozhodnutia stavby "Budulov - Nová TS, VN a NN".

OZNÁMENIE

Mesto Moldava nad Bodvou § 18 ods. 2 a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ ) oznamuje zmenu navrhovanej činnosti „Zmena typu použitej technológie pre Zámer Rekonštrukcia hál na spracovanie odpadových plastov a výstavba administratívnej budovy RDB, s.r.o., Budulovská cesta 29, Moldava nad Bodvou“