MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Plán zimnej údržby

Samospráva mesta informuje občanov, že od 01.12.2015 spustila telefonický dispečing zimnej údržby. Na telefonickom dispečingu sa občania môžu informovať o postupe prác pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti ciest, chodníkov a verejných priestranstiev počas zimy.

Verejná vyhláška

Na základe predloženej žiadosti Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stávebný zákon) v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia.

Rozhodnutie

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy povoľuje Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Komenského 50, Košice užívanie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou - ČOV - zvýšenie kapacity počas skúšobnej prevádzky.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: TV Omega, s.r.o.v likvidácii, adresa neznáma 045 01 Moldava nad Bodvou

Výsledok obchodnej súťaže

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským podľa zákona 138/1991 Zb., o majektu obcí v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok obchodnej súťaže - vyhlásenia ponuky na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladá hlavný kontrolór Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD. Mestskému zastupiteľstvu v Moldave nad Bodvou návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Oznamujeme politickým stranám, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016, že delegačné listiny za členov okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR môžu odovzdať do 11. januára 2016. Na Mestskom úrade na Bartalosovej ulici 16 môžu listiny odovdzať od 8:00 do 16:00 hod., od 8:00 do  22:00 hod. tak môžu urobiť na Mestskom úrade na Školskej ulici 2 a od 22:00 hod. do 24:00 hod. na Mestskej polícii, Hlavná 112, Moldava nad Bodvou.

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov - Domov sv. Alžbety - v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje voľné pracovné miesto: opatrovateľ/ka v zariadení sociálnych služieb.

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funckie kronikára mesta Moldava nad Bodvou.

Zbierka použitého šatstva

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje zbierku použitého šatstva v priestoroch Komunitného centra na ulici Dukelských hrdinov 3 alebo na Mestskom úrade, Bartalosova 16.

Használtruha gyűjtés

Szepsi Város használtruha gyűjtést hirdet a Duklai Hősök Tere 3. szám alatt található Közösségi Központ épületében vagy a Bartalos utca 16. szám alatt a Városi hivatal épuletében.

Oznam o zámere prenajať nehnuteľnosť

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským, podľa zákona 138/1991 Zb., o majetku obci v znení neskorších predpisov a uznesenia Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou číslo 111/2015 zo dňa 16.10.2015 oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť (ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení) a to Kúpalisko na ul. Jesenského 8 v Moldave nad Bodvou.

Oznam o informačných tabuliach

Oznamujeme politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že môžu informovať občanov aj prostredníctvom informačných tabúľ, ktoré sú umiestnené na piatich miestach po celom meste. Nachádzajú sa na uliciach Hviezdoslavovej, Horskej, Hlavnej na Námestí mieru a v mestskej časti Budulov.

Znečistenie na Sídlisku - vyjadrenie

Touto cestou informujeme obyvateľov, že znečistenie mestskej časti sídlisko popolčekom zo dňa 17.01.2016 a 20.01.2016 podľa vyjadrenia riaditeľa spoločnosti p. Ing. Jozefa Fabiana, bolo spôsobené poruchou podávača paliva v tepelno-technickom zariadení. Táto porucha zapríčinila nahromadenia paliva bez prístupu primeraného množstva vzduchu a následne sa spaľovanie zmenilo na nedokonalé. Porucha podávača bola odstránená.

Ing. Ladislav Bartók
Oddelenie odpadového hospodárstva a environmentálnych činností

Parlamenti választások 2016

Értesítjük a politikai pártokat, koalíciókat és független jelölteket, hogy a lakosságot a városban elhelyezett információs táblák felhasználásával és tájékoztathatják. A város területén 5 tábla van elhelyezve: Hviezdoslav utcán, Hegyi utcán, Fő utcán, Béke téren és Bodolló városrészben.

Meghívó a Szepsi Városi Képviselő-testület 16 sz. rendes ülésére

Ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 16 sz. rendes ülését, amelyet 2016. február 4-én  (csütörtökön) 9:00 órai kezdettel tartunk a művelődési központ nagytermében, Szepsi, Fő utca 58.