MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

O Z N A M pre občanov o vyplácaní poplatkov

Všetky úradné záležitosti týkajúce sa mestského úradu vybavia občania v jednej budove. V  prevádzke na Bartalosovej ulici sa nachádza administratívne centrum, vďaka ktorému obyvatelia ušetria svoj čas. Úrad je pre nich dostupnejší, vybavovanie ich záležitostí je efektívnejšie a rýchlejšie

Zverejnenie výsledku obchodnej súťaže

Vyhlásenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky na ulici ČSA 35 v Moldave nad Bodvou

Oznam o výberovom konaní

Prevádzkovateľ Komunitného centra, Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - asistent právnika.

Výzva na predloženie návrhov na udelenie ocenení Mesta Moldava nad Bodvou

Mesto Moldava nad Bodvou zastúpené primátorom JUDr. Ing. Slavomírom Borovským vyzýva výchovné a vzdelávacie inštitúcie mesta, apolitické združenia a spolky, spoločenské organizácie a poslancov MZ, aby do 10. júna 2015 predložili návrh osôb nominovaných na ocenenie.

Otvorený list Vláde Slovenskej republiky

Primátor mesta Moldava nad Bodvou a starostovia obcí Údolia Bodvy žiadajú o prehodnotenie vyhlášky Ministerstva školstva o stanovení minimálneho počtu žiakov v triedach.

Prerušenie distribúcie elektriny

VSE oznamuje zákazníkom, že v termíne 23. jún od 8:20 hod. do 16:30 hod.  a 24. jún od 8:20 hod. do 16:30 hod.  bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia pre odberné miesto celá mestská časť Budulov.

Oznámenie o voľných pracovných miestach - učiteľ v materskej škole

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestský úrad Školská 2 Moldava nad Bodvou oznamuje 2 voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ v materskej škole.

6. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 6. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Moldave n/B, ktoré sa uskutoční dňa 18. júna 2015 (štvrtok) o 15,00 hod., v Inkubátorovom dome, Školská 10, Moldava nad Bodvou na 2. poschodí.

Upozornenie prokurátora

Porušenie zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

Žiadosť na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia spol. Moldava Park, a.s.

Ako štatutárny orgán akcionára spoločnosti Moldava Park, a.s. IČO: 43 870 775, Školská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou, v súlade s § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, z dôvodov podľa § 180 a v súlade s § 181 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, týmto žiadam o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Moldava Park, a.s. IČO: 43 870 775, Školská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Oznam o zámere prenajať nehnuteľnosť

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Slavomírom Borovským, podľa zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť

(ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení)

a to Kúpalisko na ul. Jesenského 8 v Moldave nad Bodvou

Herný plán tomboly

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Slavomírom Borovským - primátorom mesta v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v rámci uskutočnenia Moldavského festivalu kultúry a športu organizujú dňa 27. júna 2015 tombolu.

Tombolahúzás szabályzata

Szepsi Város, JUDr.Ing. Borovský Slavomír polgármester által képviselve a Szepsi Városi Művelődési Központtal együtt a Szepsi Kulturális és Sportfesztivál keretén belül 2015. június 27-én tombolát szervez

Doplňujúce informácie k zberu separovaného odpadu

Oznamujeme, že vývoz separovaného odpadu od mesiaca júl 2015 t.j. dňa 04.07. 2015 zo všetkých lokalít mesta Moldava nad Bodvou, sa bude vykonávať prostredníctvom pridelených jednorazových fóliových vriec na separovaný odpad.