MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Zasadnutie MZ

Týmto zvolávam 4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa bude konať dňa 22. apríla 2015.

Oznam

Oznam o výberovom konaní

Záverečný účet Mesta Moldava nad Bodvou a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet je k nahliadnutiu aj na ekonomickom oddelení Mestského úradu, Školská 2, Moldava nad Bodvou na 1. poschodí u Miriam Špegárovej v počte 78 strán.

Verejná vyhláška

Oznámenie o konaní bez miestneho zisťovania OSBD

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - operátor kamerového systému

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestský úrad, Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto.

Oznámenie o voľných pracovných miestach - inštalatér, elektrikár

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestský úrad, Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou oznamuje 2 voľné pracovné miesta.

Verejné oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským podľa zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje zámer prenajať nebytové priestory.

Verejná vyhláška

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja

Pracovisko správy bytov spoločnosti BodvaTel s.r.o. sa presťahovalo

Novým sídlom pracoviska sa stala kancelária na prízemí č. 107 v Inkubátorovom dome na Školskej ulici 10. K zmene telefónnych čísel nedošlo.

 

Oznámenie o výberovom konaní

Prevádzkovateľ komunitného centra Obec Jasov, Námestie sv. Floriána, 259/1,  044 23  Jasov vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC).

P o z v á n k a

Týmto zvolávam 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Moldave n/B, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2015 (štvrtok) o 15,00 hod., v kultúrnom dome Budulov.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom: Mestský úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - referent oddelenia environmentálnych činností.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom: Mestský úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - asistent právnika.