MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

P o z v á n k a

Týmto zvolávam 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Moldave n/B, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2015 (štvrtok) o 15,00 hod., v kultúrnom dome Budulov.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom: Mestský úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - referent oddelenia environmentálnych činností.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom: Mestský úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - asistent právnika.

O Z N A M pre občanov o vyplácaní poplatkov

Všetky úradné záležitosti týkajúce sa mestského úradu vybavia občania v jednej budove. V  prevádzke na Bartalosovej ulici sa nachádza administratívne centrum, vďaka ktorému obyvatelia ušetria svoj čas. Úrad je pre nich dostupnejší, vybavovanie ich záležitostí je efektívnejšie a rýchlejšie

Zverejnenie výsledku obchodnej súťaže

Vyhlásenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky na ulici ČSA 35 v Moldave nad Bodvou

Oznam o výberovom konaní

Prevádzkovateľ Komunitného centra, Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - asistent právnika.

Výzva na predloženie návrhov na udelenie ocenení Mesta Moldava nad Bodvou

Mesto Moldava nad Bodvou zastúpené primátorom JUDr. Ing. Slavomírom Borovským vyzýva výchovné a vzdelávacie inštitúcie mesta, apolitické združenia a spolky, spoločenské organizácie a poslancov MZ, aby do 10. júna 2015 predložili návrh osôb nominovaných na ocenenie.

Otvorený list Vláde Slovenskej republiky

Primátor mesta Moldava nad Bodvou a starostovia obcí Údolia Bodvy žiadajú o prehodnotenie vyhlášky Ministerstva školstva o stanovení minimálneho počtu žiakov v triedach.

Prerušenie distribúcie elektriny

VSE oznamuje zákazníkom, že v termíne 23. jún od 8:20 hod. do 16:30 hod.  a 24. jún od 8:20 hod. do 16:30 hod.  bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia pre odberné miesto celá mestská časť Budulov.

Oznámenie o voľných pracovných miestach - učiteľ v materskej škole

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestský úrad Školská 2 Moldava nad Bodvou oznamuje 2 voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ v materskej škole.

6. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 6. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Moldave n/B, ktoré sa uskutoční dňa 18. júna 2015 (štvrtok) o 15,00 hod., v Inkubátorovom dome, Školská 10, Moldava nad Bodvou na 2. poschodí.

Upozornenie prokurátora

Porušenie zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

Žiadosť na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia spol. Moldava Park, a.s.

Ako štatutárny orgán akcionára spoločnosti Moldava Park, a.s. IČO: 43 870 775, Školská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou, v súlade s § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, z dôvodov podľa § 180 a v súlade s § 181 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, týmto žiadam o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Moldava Park, a.s. IČO: 43 870 775, Školská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Oznam o zámere prenajať nehnuteľnosť

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Slavomírom Borovským, podľa zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť

(ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení)

a to Kúpalisko na ul. Jesenského 8 v Moldave nad Bodvou