MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Štátny fond rozvoja bývania

Oddelenie rozvoja bývania na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou vykonáva v zmysle zákona NR SR č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v jeho platnom znení, ako prenesený výkon štátnej správy
 • poskytovanie informácií o možnosti podpory ŠFRB podľa jednotlivých účelov FO a PO,
 • konzultácie, poradenstvo, administratívna podpora (tlačivá),
 • prijatie žiadosti, zaevidovanie žiadosti, overenie kompletnosti žiadostí,
 • posudzovanie žiadostí o podporu z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania,
 • realizácia, kontrola súladu s PD, s rozpočtom, s časovým harmonogramom,
 • výkon kontroly pozostávajúci z overovania faktúr pred ich úhradou bankou,  
 • fakturácia, žiadosti o uvolnenie čerpania, kontrola podkladov k čerpaniu, zmeny počas realizácie.

Uvedené kompetencie oddelenie rozvoja na tomto úseku vykonáva na území mesta Moldava nad Bodvou a v územných obvodoch obcí nasledovne:
Sídlo oddelenia rozvoja bývania v Moldave nad Bodvou, Školská 2 - Ing. Katarína Drenková

Mesto Moldava nad Bodvou a územný obvod obcí Buzica, Cestice, Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Háj, Hosťovce, Chorváty, Janík, Jasov, Komárovce, Nižný Medzev, Vyšný Medzev, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Paňovce, Péder, Poproč, Rešica, Rudník, Štós, Turnianska Nová Ves, Turňa nad Bodvou, Zádiel, Žarnov.

Kontakt:
Telefón: 0911 922 255
e-mail: drenkova.katarina@moldava.sk

Sídlo oddelenia rozvoja bývania v Košiciach, Hroncova 1 – Darina Dieová

Územný obvod obcí Bačkovík, Baška, Belža, Beniakovce, Bidovce, Blažice, Bočiar, Bohdanovce, Boliarov, Budimír, Bukovec, Bunetice, Čakanovce, Čaňa, Čižatice, Družstevná n/H, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Herľany, Hodkovce, Haniska, Hrašovík, Hýľov, Chrastné, Kalša, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Kechnec, Kokšov-Bakša, Košická Belá, Košická Polianka, Košické Olšany, Košický Klečenov, Kráľovce, Kysak, Malá Ida, Malá Lodina, Milhosť, Mudrovce, Nižná Hutka, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný Klatov, Nová Polhora, Nováčany, Nový Salaš, Opátka, Opiná, Perín-Chym, Ploské, Rankovce, Rozhanovce, Ruskov, Sady nad Torysou, Seňa, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové mesto, Sokoľ, Sokoľany, Svinica, Šemša, Trebejov, Trstená pri Hornáde, Trsťany, Vajkovce, Valaliky

Kontakt:
Telefón: 0907 935 705
e-mail: sfrb@moldava.sk

Poskytovanie štátnej podpory Štátnym fondom rozvoja bývania sa riadi nasledovnými legislatívnymi predpismi:
 • Zákon č. 276/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2015 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania z 22. septembra 2015 (ďalej len ŠFRB)
 • vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z. a č.283/2017 Z.z.
 • www.sfrb.sk/legislativa/zakony/


Termíny pre podanie žiadosti (§ 15 ods. 2 zákona):
 • od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. a),
 • od 15. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), f) a g) pre žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f),
 • od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), f), g) a h) pre žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g),
 • od 15. januára do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c),
 • od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. d), e) a h). 


15.01. - 30.06. príslušného kalendárneho roka „OÚ“ (ak ide o účel výstavby zariadenia sociálnych služieb a obnovy zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods.1 písm. d), e) zákona).
 
Bližšie informácie ohľadom účelu, výšky a podmienkach poskytnutia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania sú uvedené na stránke: www.sfrb.sk
 
Sumy životného minima domácností na účely poskytovania podpory zo ŠFRB platné od 1.7.2019 (platné do 30.6.2020)

Od 1.7.2019 je možné požiadať o mladomanželskú pôžičku. (Bližšie informácie nájdete TU)
csa_26_28_30
mieru_3_4
mieru_13_14
severna_9_10
stura_1_2
stura_3_4
vŻstavba_níjomnŻch_bytov_6_b_j. niżní myíla

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu