MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

SŤAŽNOSTI

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, prípadne ktorým poukazuje na konkrétne nedostatky najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podávanie, vybavovanie a kontrolu sťažností fyzických alebo právnických osôb upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, podľa ktorého postupujú orgány verejnej správy, ktorými sú:
- štátne orgány a nimi zriadené organizácie
- orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie - primátor mesta
                                                                                                                - mestské zastupiteľstvo
- osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb
 
Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,
c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,
e) smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo
f) obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie
a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.
 
Podávanie sťažnosti:
Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len "predmet sťažnosti").

Lehota na vybavenie sťažnosti:
60 pracovných dní, lehotu možno predĺžiť o 30 pracovných dní.

Vybavuje:
právny odbor

Adresa na doručovanie sťažností:
Mestský úrad
Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou
 
Súvisiace predpisy:
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 
Právny predpis dostupný v aktuálnom znení na www.slov-lex.sk

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu