MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti („zákon“), ktorého cieľom je zlepšiť odhaľovanie protispoločenskej činnosti. Zákon upravuje podmienky pre poskytovanie ochrany oznamovateľom protispoločenskej činnosti a s tým súvisiace práva a povinnosti.

zákon...
- poskytuje ochranu oznamovateľom závažnej protispoločenskej činnosti (najmä pri ohlasovaní trestných činov korupcie, machinácie pri verejnej dražbe alebo verejnom obstarávaní, podvodoch spojenými s eurofondami, pri trestných činoch, pri ktorých je horná hranica trestnej sadzby viac ako 3 roky a pod.),
- priznáva oznamovateľovi právo žiadať odmenu za jej oznámenie (až do výšky 50 násobku minimálnej mzdy),
- určuje povinnosť zamestnávateľov určiť osobu alebo orgán zodpovedný za vybavovanie podnetov a vydať vnútorný predpis upresňujúci podrobnosti vybavovania podnetov,
- určuje povinnosti štátu v oblasti prevencie, vzdelávania a výchovy.

Zodpovedná osoba:
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD. (hlavný kontrolór)
e-mail: kral.rastislav@moldava.sk