MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Všeobecne záväzné nariadenia

11. VZN o predaji bytov a nebytových priestorov v meste Moldava nad Bodvou (15.10.1995)
     Dodatok č. 1 (25.05.2001)
     Dodatok č. 2 (10.07.2002)
     VZN-11       

18. VZN o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (13.01.1997)
      VZN-18       

19. VZN o statickej doprave na území mesta Moldava nad Bodvou (13.01.1997)
     Dodatok č. 1 (26.03.1998)
     Dodatok č. 2 (26.11.1999)
     VZN-19       

42. VZN o určení názvov ulíc v meste Moldava nad Bodvou (11.10.2003)
      VZN-42       

47. VZN ktorým sa určujú školské obvody pre jednotlivé základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou (15.03.2004)
      VZN-47       

55. VZN o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele (01.01.2007)
      VZN-55       

58. VZN o územnom pláne sídelného utvaru Moldava nad Bodvou (ÚPN SÚ) (01 04.1999)
      Dodatok č. 1 
      Dodatok č. 2 (01.01.2007)
      Dodatok č. 3 (06.05.2010)
      Dodatok č. 4 (10.04.2011)
      Dodatok č. 5 (15.03.2017)
      Dodatok č. 6 (01.03.2019)
      VZN-58       

59. VZN o regulačnom pláne centra Moldavy nad Bodvou, ako územnom pláne zóny (ÚPNZ) (01.04.1999)
      VZN-59       

61. VZN o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach a evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov (01.01.2008)
      VZN-61       
      Dodatok č. 1 (08.07.2020)

62. VZN o bližších podmienkach registračnej povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a oznamovacej povinnosti daňovníkov a poplatníkov na území mesta Moldava nad Bodvou (01.01.2008)
      VZN-62 
      Dodatok č. 1 (08.07.2020)

78. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom Moldava nad Bodvou (14.12.2012)
      Dodatok č. 1 (04.11.2015)
      VZN-78       

80. VZN ktorým sa ruší VZN č. 45 o používaní zábavnej pyrotechniky a VZN č. 74 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejných priestranstvách (01.03.2013)
      Dodatok č. 1 (06.07.2013)
      VZN-80

86. VZN o zrušení VZN č. 43 zo dňa 25.09.2003 Požiarny poriadok mesta (06.10.2015)
      VZN-86

87. VZN o zrušení VZN č. 002008 ktorým sa menia niektoré VZN mesta v súvislosti so zavedením meny euro v SR (06.10.2015)
     VZN-87

88. VZN o zrušení VZN č. 15 o používaní maďarského jazyka na území mesta Moldava nad Bodvou (06.10.2015)
      VZN-88

89. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta (06.10.2015)
      VZN-89
      Dodatok č. 1 (06.01.2018)
      Dodatok č. 2 (06.11.2020) 
      Dodatok č. 3 (18.05.2021)

90. VZN o organizácii miestneho referenda v Moldave nad Bodvou (04.11.2015)
      VZN-90

91. VZN o zriadení mestskej polície v Moldave nad Bodvou (12.11.2015)
      VZN-91

92. VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane (28.12.2015)
     VZN-92

93. VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Moldava nad Bodvou (28.12.2015)
     VZN-93

96. VZN o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom Mesta Moldava nad Bodvou v čase hmotnej núdze, v čase náhlej núdze a iných nenávratných finančných príspevkov z rozpočtu mesta (26.04.2016)
     VZN-96
     Dodatok č. 1 (08.07.2020)

98. VZN o poskytnutí príspevku na stravovanie pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou (26.04.2016)
     VZN-98
     Dodatok č. 1 (08.07.2019)
      Dodatok č. 2 (01.01.2021)

99. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Moldava nad Bodvou (25.08.2016)

     VZN-99
     Dodatok č. 1 (09.10.2019)

101. VZN o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou (17.02.2017)
     VZN-101

102. VZN o ochrane nefajčiarov na území mesta Moldava nad Bodvou (15.03.2017)
     VZN-102

103. VZN ktorým sa ruší VZN č. 64 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, ktorých výstavba je financovaná z dotácie na rozvoj bývania z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (15.03.2017)
     VZN-103

104. VZN ktorým sa ruší VZN č. 65 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, ktorých výstavba je financovaná z dotácie MV a RR na ul. Novej (15.03.2017)
     VZN-104

106. VZN ktorým mesto schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Moldava nad Bodvou (06.05.2017)
     VZN-106

107. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Moldava nad Bodvou (10.11.2017)
     VZN-107

108. VZN o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou (07.01.2019)
     VZN-108
     Dodatok č. 1 (01.01.2020)
      Dodatok č. 2 (01.01.2021)

109. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta (01.03.2019)

     VZN-109
     Dodatok č. 1 (06.11.2020)

110. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou (01.03.2019)
     VZN-110
     Dodatok č. 1 (06.11.2020)

111. VZN o zrušení VZN č. 9 v znení Dodatku č.3 o zásadách pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov na územi Mesta Moldava nad Bodvou (02.05.2019)
     VZN-111

112. VZN o zrušení VZN č. 13 Štatút príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou (02.05.2019)
     VZN-112

113. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach (08.07.2019)
     VZN-113
     Dodatok č. 1 (06.06.2020)
     Dodatok č. 2 (01.01.2021)

114. VZN o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad Bodvou (09.10.2019)
     VZN-114

115. VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady (01.01.2020)
     VZN-115

116. VZN o zrušení VZN o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta (č. 71) v znení dodatku č. 3 (06.12.2019)
     VZN-116

117. VZN o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných preistranstvách mesta Moldava nad Bodvou (06.12.2019)
     VZN-117

118. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta (25.12.2019)
     VZN-118
     Dodatok č. 1 (06.06.2020)
     Dodatok č. 2 (01.09.2020)
      Dodatok č. 3 (01.01.2021)

119. VZN o prideľovaní bytov do nájmu vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou (06.11.2020)
     VZN-119

120. VZN Trhový poriadok trhovisko Encs - Encsi piactér (01.01.2021)
      VZN-120

 

Neplatné všeobecne záväzné nariadenia

72. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta (01.01 2010)
     Dodatok č. 1 (01.01.2011)
     Dodatok č. 2 (01.01.2013)
     Dodatok č. 3 (01.01.2014)
     Dodatok č. 5 (01.01.2015)
     VZN-72       

15. VZN o používaní maďarského jazyka na území mesta Moldava nad Bodvou (01.04.1996)
     Dodatok č. 1 (26.05.2000)
     VZN-15       

85. VZN o zrušení VZN č. 5/1993 o vytváraní zdravého životného prostredia (06.10.2015)
      VZN-85       

84. VZN o zrušení VZN č. 4/1996 o odchyte túlavých zvierat č. 20 (06.10.2015)
      VZN-84         

002008 VZN, ktorým sa menia niektoré VZN mesta v súvislosti so zavedením meny euro v SR (01.01.2009)
      VZN-002008             

43. Požiarny poriadok mesta (10.10.2003)
      VZN-43         

60. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta (19.05.2007)
      Dodatok č. 1 (21.05.2012)
      VZN-60         

52. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta pre školy a školské zariadenia na území mesta Moldava nad Bodvou (01.01.2006)
     VZN-52         

81. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach (01.01.2014)
     VZN-81         

79. VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady (01.01.2013)
     Dodatok č. 1 (01.01.2014)
     VZN-79

70. VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby (09.07.2014)
     Dodatok č. 2 (01.09.2013)
      VZN-70

76. Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku (27.06.2011)
      VZN-76

82. VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (18.04.2015)
      Dodatok č. 1 (06.10.2015)
      VZN-82

56. VZN o trvalo udržateľnom nakladaní s odpadmi (01.03 2013)
      VZN-56      

20. VZN o odchyte túlavých zvierat (13.01.1997)
     VZN-20 

64. VZN o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, ktorých výstavba je financovaná z dotácie na rozvoj bývania z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (01.01.2008)
      VZN-64       

65. VZN o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, ktorých výstavba je financovaná z dotácie MV a RR na ul. Novej (01.01.2008)
      VZN-65

41. VZN o ochrane nefajčiarov na území mesta (01.06.2003)
      VZN-41

83. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta (07.05.2015)
      Dodatok č. 1 (04.11.2015)
      Dodatok č. 2 (01.01.2016)
      VZN-83

95. Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku (26.04.2016)
      VZN-95

68. VZN o vylepovaní plagátov a umiestňovaní živelných nápisov v meste Moldava nad Bodvou (06.12.2008)
     
VZN-68

66. VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v meste Moldava nad Bodvou
(24.02.2008)
      VZN-66

105. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta (15.03.2017)
      VZN-105
      Dodatok č. 1 (18.04.2018)
      Dodatok č. 2 (18.12.2018)

97. VZN o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou (26.04.2016)
      VZN-97

9. Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta Moldava nad Bodvou (08.06.1995)
      Dodatok č. 1 (28.09.1995)
      Dodatok č. 2 (19.12.1996)
      VZN-9

13. Štatút príspevkovej organizácie
(01.01 1996)
      VZN-13

26. VZN o udeľovaní ocenení mesta (26.05.2000)
      Dodatok č. 1 (25.06.2001)
      Dodatok č. 2 (09.07.2009)
      VZN-26

100. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
(28.11.2016)
      VZN-100

94. VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady (01.01.2016)
      VZN-94
      Dodatok č. 1 (01.01.2017)
      Dodatok č. 2 (01.01.2018)

71. VZN o zmluvných prevodoch a prenájme vlastníctva majetku mesta (17.12.2009)
      Dodatok č. 1 (03.04.2010)
      Dodatok č. 2 (06.07.2013)
      Dodatok č. 3 (20.06.2014)
      VZN-71