MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

49. zasadnutie MZ

49. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 29. október 2018 (pondelok) o 9:00 hod., Inkubátorový dom, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - voľba overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie.

2. Podnety obyvateľov

3. Odpovede na interpelácie poslancov

4. Interpelácia poslancov

5. Správa primátora a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou

6. Správa o plnení rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou k 30.09.2018

7. Návrh na 4. zmenu rozpočtu za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra – dôvodová správa

8. Správa o aktuálnom stave v „Zachraňujeme životy n.o.“

9. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou- dôvodová správa, návrh VZN

10. Správa ŠHR- zmluva o prevode

11. Rôzne
     - návrh erbu a vlajky mestskej časti Budulov- dôvodová správa

12. Záver

Uznesenie