MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

48. zasadnutie MZ

48. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 17. august 2018 (piatok) o 12:00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
- voľba overovateľov zápisnice
- určenie zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie

2. Podnety obyvateľov

3. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v meste Moldava nad Bodvou
dôvodová správa

4. Interpelácie poslancov

5. Správa o výsledku kontroly č.HK/3/2018
správa o činnosti
správa o kontrole

6. Plán kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2018
plán kontr. činnosti

7. Schválenie zriaďovacej listiny Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
dôvodová správa
zriaďovacia listina
žiadosť
zmluva
súpis majetku
protokol
poverenie

8. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Zariadenia pre seniorov - Domov Svätej Alžbety, Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou
dôvodová správa

9. Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti schválenému uzneseniu č. 305/2016
dôvodová správa
protest

10. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Moldava nad Bodvou
dôvodová správa
zásady hospodárenia

11. Prevody a nájmy nehnuteľností
a) návrh na schválenie zámeru predlženia nájmu NP pre Klub abstinujúcich BODVA Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa
dôvodová správa
žiadosť

b) návrh na schválenie dlhodobého prenájmu na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže
dôvodová správa
mapka
zápisnica

c) návrh na schválenie predaja pozemku IBV
dôvodová správa

12. Rôzne
- Správa ŠHR - zmluva o prevode
- Zachraňujeme životy, n.o. (protokol)
- Výsledky dendrologického šetrenia stromov na ulici Hlavná, Hviezdoslavova
- Udržateľný system dodávky elektriny pre nájomné byty nižšieho štandardu

13. Záver


Pozvánka