MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

45. zasadnutie MZ

45. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 3. júl 2018 (utorok) o 10:30 hod., Inkubátorový dom, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
- voľba overovateľov zápisnice
- určenie zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie

2. Zámer mesta Moldava nad Bodvou predať pozemok pre Gréckokatolícku eparchiu Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle uznesenia č. 640/2018 zo dňa 23.03.2018, zverejnené dňa 12.06.2018 na úradnej tabuli mesta

3. Zaver


Pozvánka
Uznesenie