MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

44. zasadnutie MZ

44. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 31. máj 2018 (štvrtok) o 9:30 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - voľba overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie

2. Podnety obyvateľov

3. Interpelácie poslancov

4. Správa primátora a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou
     - správa

5. Správa náčelníka o činnosti Mestskej polície v Moldave nad Bodvou
     - správa

6. Správa o kontrolnej činnosti HK 2/2018, správa o výsledku kontroly č. HK/2/2018
     - správa o kontr. činnosti
     - správa o výsl. kontroly č. 2
     - správa o výsl. kontroly č. 3

7. Návrh na schválenie záverečného účtu mesta Moldava n/B za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra
     - dôvodová správa
     - zaverečný účet
     - tabuľková časť
     - stanovisko hlavného kontrolóra

8. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Moldava nad Bodvou k 31.12.2017
     - dôvodová správa
     - spracované výsledky

9. Plnenie rozpočtu mesta Moldava n/B za 1. štvrťrok 2018
     - dôvodová správa

10. Návrh na 3. zmenu rozpočtu za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra
     - dôvodová správa

11. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta
     - dôvodová správa
     - tabuľková časť
     - kontajnery Ľ. Štúra - situácia, mapa
     - eurobus
     - žiadosť Krátka
     - situácia Krátka
     - foto 1, foto 2, foto 3, foto 4

12. Zámer zapojenia sa do projektu CIZS
     - dôvodová správa

13. Zámer zapojenia sa do projektu Environmentálneho fondu na poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2018 na Činnosť J1 - Podpora elektromobility
     - dôvodová správa

14. Kúpa nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Moldava nad Bodvou od Heleny Šimkovej
     - dôvodová správa

15. Návrh na schválenie ohraničenia garážového dvora
     - dôvodová správa
     - žiadosť
     - model
     - oplotenie

16. Prevody a nájmy nehnuteľností

a) Návrh na schválenie predaja majetku pre p. Hudáka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
     - dôvodová správa
     - žiadosť
     - znalecký posudok
     - geometrický plán

b) Návrh na schválenie predaja majetku pre p. Demka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
     - dôvodová správa
     - žiadosť

c) Návrh na schválenie dlhodobého prenájmu Domu smútku
     - dôvodová správa
     - zámer
     - zápisnica

d) Návrh na schválenie dlhodobého prenájmu na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže na priestory bývalého závodu KVIST
     - dôvodová správa DECCAN – ARIEM s.r.o., mapka
     - dôvodová správa K3, s.r.o., mapka
     - zápisnica

e) Návrh na schválenie zámeru predlženia nájmu NP pre materské centrum BuBu z dôvodov hodných osobitného zreteľa
     - dôvodová správa
     - žiadosť

17. Diskusia

18. Záver


Pozvánka