MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

43. zasadnutie MZ

43. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 22. marec 2018 (štvrtok) o 9:00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - voľba overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie.

2. Podnety obyvateľov

3. Interpelácie poslancov

4. Správa primátora a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou

5. Správa náčelníka o činnosti Mestskej polície v Moldave nad Bodvou

6. Správa o kontrolnej činnosti HK 1/2018, správa o výsledku kontroly č.HK/1/2018
     správa o kontr. činnosti
     správa o výsledku kontroly

7. Správy o hospodárení príspevkových, rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou, neziskových organizácií, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

     a) Správa o výsledku hospodárenia MsKS Moldava nad Bodvou za rok 2017
     b) Správa o výsledku hospodárenia Zariadenia pre seniorov – Domov sv. Alžbety za rok 2017
     c) Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, Severná 21, Moldava nad Bodvou za rok 2017
     d) Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, ČSA 15, Moldava nad Bodvou za rok 2017
     e) Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy G s VJM, Moldava nad Bodvou za rok 2017
     f) Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou za rok 2017
     g) Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času CvrČek za rok 2017
     h) Výročná správa n.o. Voda a život za rok 2017

8. Návrh na navýšenie základného imania Bodvatel, s.r.o
     dôvodová správa

9. Návrh na schválenie čerpania dotácií na rok 2018
     dôvodová správa
     žiadosti

10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh dodatku

11. Kúpa nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Moldava nad Bodvou od Heleny Šimkovej
     dôvodová správa
     súhlas s kúpnou cenou
     kópia katastrálnej mapy
     znalecký posudok

12. Návrh na 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2018
     dôvodová správa
     príloha
     tabuľková časť
     správa HK
     zvonica
     fotografie

13. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta
     dôvodová správa
     situácia
     správa HK

14. Zámer zapojenia sa do projektu Trhoviská s medzinárodným kontextom
     dôvodová správa

15. Zámer výstavby multifunkčného ihriska ZŠ Severná
     dôvodová správa
     žiadosť

16. Zámer zapojenia sa do projektu Zateplenie objektu ZŠ na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa

17. Aktualizácia zriaďovacích listín škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     dodatky

18. Návrh na zrušenie ZŠ a G s VJM, ČSA 15, Moldava nad Bodvou a zriadenie ZŠ s VJM, ČSA 15, Moldava  nad Bodvou
     dôvodová správa

19. Delegovanie člena do Obecnej školskej rady
     dôvodová správa

20. Predlženie nájomnej zmluvy pre Cirkevnú spojenú školu bl.Sáry Sálkaházy s VJM
     dôvodová správa
     žiadosť

21. Návrh na určenie predsedu Bytovej komisie pri MsZ
     dôvodová správa

22. Voľba člena Dozornej rady Zachraňujeme životy, n.o.
     dôvodová správa

23. Prevody a nájmy nehnuteľností
     a) Návrh na schválenie predaja majetku pre p. Paczkó z dôvodu hodného osobitného zreteľa
     b) Návrh na schválenie predaja majetku pre p. Sebestyéna z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24. Plán zasadnutí MsZ na rok 2018
     dôvodová správa

25. Diskusia
   
26. Záver


Pozvánka