MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

40. zasadnutie MZ

40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 12. december 2017 (utorok) o 9:00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - voľba overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Podnety občanov

3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

4. Správa primátora a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou

5. Správa náčelníka o činnosti Mestskej polície v Moldave nad Bodvou

6. Návrh na schválenie zámerov na predaj pozemkov
     Dôvodová správa - Mušinský
     Dôvodová správa - Paczkó
     Znalecký posudok - Paczkó
     Geometrický plán - Paczkó
     Dôvodová správa - Sebestyén
     Znalecký posudok - Sebestyén
     Geometrický plán - Sebestyén

7. Návrh na úpravu uznesenia č. 578/2017
     Dôvodová správa
     Geometrický plán

8. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou
     Dôvodová správa
     Zmluva
     Mapka

9. Návrh na schválenie majetkového prevodu − predaj vodohospodárskych stavieb
     Dôvodová správa
     Žiadosť
     Zmluva 1
     Zmluva 2
     Znalecký posudok

10. Prerokovanie uplatnenia predkupného práva
     Dôvodová správa
     Znalecký posudok
     Uplatnenie
     Mapka

11. Návrh na predlženie nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Miestnu organizáciu MS
     Dôvodová správa
     Žiadosť

12. Návrh na schválenie konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou za rok 2016
     Dôvodová správa
     Výročná správa
     Účtovná závierka
     Správa audítora

13. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2017
     Dôvodová správa
     Tabulková časť

14. Návrh na 8. zmenu rozpočtu a stanovisko hl. kontrolóra
     Dôvodová správa
     Stanovisko HK

15. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 a stanovisko hl. kontrolóra
     Dôvodová správa
     Návrh rozpočtu
     Tabuľková časť
     Stanovisko HK

16. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 94
     Dôvodová správa
     Návrh dodatku

17. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 89
     Dôvodová správa
     Návrh dodatku

18. Návrh na zrušenie VZN o hazardných hrách
     Dôvodová správa
     Návrh na zrušenie VZN

19. Správa o činnosti HK
     Správa

20. Správa HK/1/2017
     Správa

21. Správa HK/4/2017
     Správa
     Správa k petícii

22. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK k 1. polroku 2018
     Návrh plánu

23. Voľba do orgánov škôl a Komisie školstva
     Dôvodová správa

24. Voľba členov do komisie pre ochranu verejného záujmu a komisie verejného poriadku, životného prostredia a sťažností
     Dôvodová správa

25. Návrh na udelenie ocenenia významným osobnostiam mesta Moldava nad Bodvou

26. Návrh na schválenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom budov

27. Diskusia

28. Záver


Pozvánka