MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

39. zasadnutie MZ

39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 10. november 2017 (piatok) o 10:00 h., Inkubátorový dom, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - voľba overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie

2. Zloženie sľubu poslanca

3. Odpovede primátora na interpelácie

4. Interpelácie
 
5. Dotazy občanov

6. Prerokovanie uznesenia č. 556/2017 Návrh na prerokovanie uznesenia č. 468/2017 Zriadenie dočasnej komisie pri MsZ
     - uznesenie č. 556/2017

7. Prerokovanie uznesenia č. 557/2017 Prerokovanie a vybavenie petície na rozšírenie predškolského vzdelávania na ul. Budulovská
     - uznesenie č. 557/2017

8. Prerokovanie uznesenia č. 558/2017 Prerokovanie a vybavenie petície na rozšírenie predškolského vzdelávania na ul. Budulovská
     - uznesenie č. 558/2017

9. Prerokovanie uznesenia č. 560/2017 Návrh na schválenie VZN o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad Bodvou
     - uznesenie č. 560/2017

10. Prerokovanie uznesenia č. 562/2017 Prehodnotenie zámeru zriadenia príspevkovej organizácie Správa zelene
     - uznesenie č. 562/2017

11. Návrh na 7. zmenu rozpočtu použitím prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou
     - telekomunikačný systém
     - leták

12. Návrh na 8. zmenu rozpočtu použitím prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou

13. Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru na rekonštrukciu budovy na ul. ČSA 9, 11

14. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Moldava nad Bodvou

15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobí prenájom nehnuteľného majetku na Rožňavskej ulici - KVIST

16. Návrh na schválenie predaja majetku pre spoločnosť K3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

17. Návrh na schválenie zámeru predaja majetku mesta pre pána Mušinského z dôvodu hodného osobitného zreteľa

18. Prerokovanie žiadostí o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.

19. Úprava uznesení
     - dôvodová správa - Zámer - podanie žiadosti o NFP
     - dôvodová správa - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia ZŠ
     - dôvodová správa - Podpora prístupu k pitnej vode

20. Voľba prísediacich na Okresný súd Košice-okolie
     - dôvodová správa

21. Rôzne

22. Záver