MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

38. zasadnutie MZ

38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 24. október 2017 (utorok) o 9:00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.


Program:
 
1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - voľba overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie

2. Správa HK 2/2017
     správa

3. Návrh na predaj majetku mesta v prospech Nadácie pre budúcnosť – A Jövőért Allapítvány
     dôvodová správa
     žiadosť
     dohoda o zrušení

4. Prerokovanie a vybavenie petície na rozšírenie predškolského vzdelávania na ul. Budulovská

5. Návrh na schválenie VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v meste Moldava nad Bodvou
      dôvodová správa
      návrh VZN
      protest prokurátora

6. Návrh na schválenie VZN o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad Bodvou
      dôvodová správa
      návrh VZN

7. Prerokovanie Protokolu NKÚ SR o výsledku kontroly Nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach, číslo Z-005724/2017/1090/RMB
      dôvodová správa
      prijaté opatrenia
      protokol o výsledku kontroly

8. Návrh Štatútu mesta a návrh na zrušenie VZN č. 4 Štatútu mesta Moldava nad Bodvou
      dôvodová správa
      návrh štatútu
      návrh na zrušenie VZN

9. Zámer výstavby nájomných bytov prostredníctvom ŠFRB
      dôvodová správa

10. Návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 6/2017
      dôvodová správa
      tabuľková časť k bodom 10, 11, 12

11. Návrh na 7. zmenu rozpočtu použitím prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou
      dôvodová správa

12. Návrh na 8. zmenu rozpočtu použitím prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou
      dôvodová správa
      ulica Nová
      ulica Hunyadiho
      ulica Severná

13. Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru na rekonštrukciu budovy na ul. ČSA 9, 11
      dôvodová správa
      popis

14. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Moldava nad Bodvou
      dôvodová správa
      zásady hospodárenia

15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobí prenájom nehnuteľného majetku na Rožňavskej ulici - KVIST
      dôvodová správa

16. Návrh na schválenie predaja majetku pre spoločnosť K3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
      dôvodová správa

17. Návrh na schválenie zámeru predaja majetku mesta pre pána Mušinského z dôvodu hodného osobitného zreteľa
      dôvodová správa
      výkaz výmer

18. Prerokovanie žiadostí o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou
      dôvodová správa

20. Záver


Pozvánka