MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

37. zasadnutie MZ

37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 21. september 2017 (štvrtok) o 10:00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - voľba overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie

2. Interpelácie poslancov

3. Odpovede primátora na interpelácie poslancov

4. Správa primátora a mestského úradu

5. Správa HK 14/2016
     - správa hlavného kontrolóra

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 3/2017
     - správa o kontrolnej činnosti

7. Prerokovanie žiadosti hlavného kontrolóra
     - žiadosť

8. Žiadosť hlavného kontrolóra o súhlas Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou

9. Správa o plnení úloh mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

10. VZN č. 100  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach – Dodatok č. 1
     - dôvodová správa
     - návrh dodatku

11. Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN č. 66 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v meste Moldava nad Bodvou
      - dôvodová správa
      - protest prokurátora

12. Návrh na schválenie VZN o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad Bodvou
      - dôvodová správa
      - návrh VZN

13. Prerokovanie a vybavenie petície na rozšírenie predškolského vzdelávania na ul. Budulovská

14. Zámer založiť Športový klub ako športovú organizáciu mesta Moldava nad Bodvou
      - dôvodová správa

15. Zámer založiť príspevkovú organizáciu mesta Moldava nad Bodvou: Správu verejnej zelene mesta Moldava nad Bodvou
      - dôvodová správa

16. Návrh na schválenie nájomného pre Zachraňujeme životy n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
      - dôvodová správa
      - žiadosť

17. Zmena zakladacej listiny Bodvatel, s.r.o a vzdanie sa funkcie štatutárneho orgánu v spoločnosti BodvaTel s.r.o.
      - dôvodová správa
      - vzdanie sa funkcie
      - zakladateľská listina

18. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy na ulici Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou
      - dôvodová správa

19. Návrh zverenie majetku mesta do správy Základnej školy na ulici Severnej 21 v Moldave nad Bodvou
      - dôvodová správa

20. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy a gymnázia s vyuč. jaz. maďarským na ul. Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou
      - dôvodová správa

21. Čerpanie rozpočtu k 1. polroku 2017
      - dôvodová správa

22. Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017
      - dôvodová správa
      - správa hlavného kontrolóra
      - zmena rozpočtu - tabuľková časť

23. Návrh na schválenie predaja pozemkov na ul. Obrancov mieru z dôvodu hodného osobitného zreteľa
      - dôvodová správa
      - posudok

24. Návrh na schválenie zámeru predaja majetku pre spoločnosť K3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
      - dôvodová správa
      - geometrický plán
      - označenie novej parcely
      - mapa

25. Návrh na schválenie zámeru predaja majetku mesta pre pána Mušinského z dôvodu hodného osobitného zreteľa
      - dôvodová správa
      - žiadosť
      - znalecký posudok
      - výkaz výmer
      - mapa

26. Návrh na schválenie predaja majetku mesta pre pána Zeleného
      - dôvodová správa
      - žiadosť

27. Rôzne - správa NKÚ, návrhy na ocenenie, predbežné výsledky OVS-Kvist

Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou
      - dôvodová správa
      - rozpočet - tabuľková časť
      - ulica Nová
      - ulica Hunyadiho

28. Záver


Pozvánka