MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

36. zasadnutie MZ

36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 23. august 2017 (streda) o 10:00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
- voľba overovateľov zápisnice
- určenie zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie

2. Prerokovanie protestu prokurátora Pd 50/17/8806-9 proti uzneseniu č. 2014/313, ktorým bola schválená koncesná zmluva o prioritnom majetku pre Nadáciu pre budúcnosť- a jӧvőért alapítvány
       dôvodová správa
       protest prokurátora
       protest prokurátora
       sprievodný list
       usmernenie prokurátora

3. Prerokovanie protestu prokurátora Pd 52/17/8806-10 proti uzneseniu č. 2014/345, ktorým bol schválený vklad mesta Moldava n/B do Nadácie pre budúcnosť- a jӧvőért alapítvány
       protest prokurátora

4. Prerokovanie protestu prokurátora Pd 51/17/8806-10 proti uzneseniu č. 2014/344, ktorým bol schválený vklad mesta Moldava n/B do Nadácie pre budúcnosť- a jӧvőért alapítvány
       protest prokurátora

5. Prerokovanie a vybavenie petície za rozšírenie kapacít predškolského vzdelávania na ul. Budulovská
       dôvodová správa

6. Rôzne
       Zámer mesta na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
       dôvodová správa

       Doplnenie uznesení k projektom - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
       dôvodová správa

7. Záver


Pozvánka