MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

35. zasadnutie MZ

35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 20. júl 2017 (štvrtok) o 10:00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
- voľba overovateľov zápisnice
- určenie zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie

2. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 62/17/8806-9 proti schváleným zmenám v Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Moldava n/B
          dôvodová správa
          upozornenie prokurátora

3. Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 105/17/8806-3 proti uzneseniu č. 449/2017, ktorým bol schválený plat primátora
          dôvodová správa
          protest prokurátora
          sprievodný list

4. Prerokovanie protestu prokurátora Pd 53/17/8806-9 proti uzneseniu č. 382/2017, ktorým sa upravili Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava n/B
          protest prokurátora
          list mestu

5. Prerokovanie protestu prokurátora Pd 50/17/8806-9 proti uzneseniu č. 2014/313, ktorým bola schválená koncesná zmluva o prioritnom majetku pre Nadáciu pre budúcnosť- a jӧvőért alapítvány
          dôvodová správa
          protest prokurátora
          protest prokurátora
          sprievodný list

6. Prerokovanie protestu prokurátora Pd 52/17/8806-10 proti uzneseniu č. 2014/345, ktorým bol schválený vklad mesta Moldava n/B do Nadácie pre budúcnosť- a jӧvőért alapítvány
          protest prokurátora

7. Prerokovanie protestu prokurátora Pd 51/17/8806-10 proti uzneseniu č. 2014/344, ktorým bol schválený vklad mesta Moldava n/B do Nadácie pre budúcnosť- a jӧvőért alapítvány
          protest prokurátora

8. Rôzne - Havarijný stav ZŠ Severná
          dôvodová správa
          žiadosť

9. Diskusia

10. Záver


Pozvánka