MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

34. zasadnutie MZ

34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 15. a 16. júna 2017 (štvrtok, piatok) o 09:00 h., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:


Dňa 15.6.2017 o 09:00h.

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
- voľba overovateľov zápisnice
- určenie zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie

2. Interpelácie poslancov

3. Správa primátora a mestského úradu

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 2/2017

5. Správa HK 11/2016

6. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017

7. Správa o plnení úloh mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

8. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Moldava nad Bodvou k 31.12.2016

9. Správy o výsledku hospodárenia subjektov zriadených a založených mestom

a) Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Moldava nad Bodvou za rok 2016

b) Správa o výsledku hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2016

c) Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, Severná 21, Moldava nad Bodvou za rok 2016

d) Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, ČSA 15, Moldava nad Bodvou za rok 2016

e) Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy a G s VJM, Moldava nad Bodvou za rok 2016

f) Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou za rok 2016

g) Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času CvrČek za rok 2016

h) Správa o n.o. ETP Hausing
    správa
    podklady

i)  Správa o výsledku hospodárenia Bodvatel, s.r.o za rok 2016 a správa o stave nájomných zmlúv podľa VZN
    vyhodnotenie
    vysledovka
    byty

10. Výročná správa n.o. Voda a život

11. Výročná správa Tepelného hospodárstva Moldava nad Bodvou, a.s

12. Výročná správa Zachraňujeme životy, n.o.

a) Prevádzkovanie LSSP a Nocľahárne – prehodnotenie situácie

13. Návrh na schválenie záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra

14. Čerpanie rozpočtu k 1. štvrťroku 2017

15. Návrh na 3. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením a vyjadrenie hlavného kontrolóra


Pokračovanie zasadnutia dňa 16.06.2017 o 09:00h.

16. Zámer zapojenia sa do projektu MOPS

17. Návrh zámeru Mesta Moldava nad Bodvou na zapojenie sa do projektu Výstavba multifunkčného ihriska a zriadenie certifikovaného atraktívneho detského ihriska s dopadovou plochou na verejnom priestranstve v lokalite Na Kopci

18. Návrh na schválenie kofinancovania projektu pre ZŠ Severná v Moldave nad Bodvou

19. Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov na ulici Rožňavská - Kvist

20. Návrh na zverenie majetku do správy:

21. Zámer mesta Moldava nad Bodvou na zapojenie sa do projektu: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd

22. Petícia občanov z mestskej časti Budulov na schválenie erbu a vlajky mestskej časti Budulov

23. Založenie právneho subjektu Športový klub Moldava

24. Založenie právneho subjektu Správa zelene

25. Návrh na využitie predkupného práva Štadión Moldava nad Bodvou

26. Delegovanie zástupcov do Obecnej školskej rady

27. Delegovanie zástupcov do Správnej rady Nadácie pre budúcnosť – A Jövoért Alapítvány

28. Doplnenie členov do komisie pre mestskú časť Budulov a Bytovej komisie

29. Doplnenie členov do Správnej rady a Dozornej rady n.o. Zachraňujeme životy

30. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy pre Klub abstinentov Moldava nad Bodvou

31. Návrh na zrušenie uznesenia a prijatie nového uznesenia ohľadom predaja pozemku na Mlynskej ulici

32. Návrh na zrušenie uznesenia č. 364/2016

33. Žiadosti o kúpu pozemkov

a) Prerokovanie žiadosti o kúpu pozemku – vysporiadanie
b) Prerokovanie žiadosti o kúpu pozemku – vysporiadanie
c) Návrh na schválenie zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
d) Predaj pozemkov IBV spôsobom priameho predaja

34. Dodatok k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

35. Zámer mesta Moldava nad Bodvou „Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou – II. etapa“

36. Zámer – podanie žiadosti o NFP zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

37. Diskusia

38. Záver


Pozvánka