MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

32. zasadnutie MZ

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 25. apríl 2017 (utorok) o 15:00 hod., kultúrny dom v mestskej časti Budulov.

Program

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
- voľba overovateľov zápisnice
- určenie zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie

2. Zloženie sľubu poslanca Ing. Jána Csalu

3. Prerokovanie petície na zriadenie elokovanej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Budulove na Budulovskej ul. č. 31

4. Prerokovanie otázky erbu a zástavy mestskej časti Budulov

5. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou

6. Zámer kúpy hlasovacieho zariadenia pre MsZ v Moldave nad Bodvou

7. Zámer kúpy dochádzkového systému pre MsÚ v Moldave nad Bodvou