MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

24. riadne zasadnutie MZ

24. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 9. november 2016 (streda) o 9:00 h., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

 

Program

 

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu

- voľba overovateľov zápisnice
- návrh zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie

2. Prerokovanie vetovaného uznesenia č. 300/2016 t.j. Návrh zmeny v zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Moldava n/B

3. Prerokovanie vetovaného uznesenia č. 301/2016 tj. Vysporiadanie právneho stavu mesta Moldavy nad Bodvou a Nadáciou pre budúcnosť-A Jövőért Alapítvány n.o.

4. Podnety obyvateľov mesta

5. Správa primátora mesta a mestského úradu o činnosti za uplynulé obdobie

Správa primátora

6. Správa náčelníka MsP

Dôvodová správa

7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta

Správa HK

8. Správa hlavného kontrolóra č. 6/2016, č. 7/2016 a č. 8/2016

Správa HK č.6
Správa HK č.7

Správa HK č.8

9. Koncepcia rozvoja kultúry a cestovného ruchu v meste Moldava nad Bodvou

Dôvodová správa
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu

Koncepcia rozvoja kultúry

10. Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Moldava nad Bodvou do roku 2023

Dôvodová správa
Koncepcia rozvoja športu

11. Návrh dodatku č. 1 VZN Mesta Moldava nad Bodvou o miestnych daniach a poplatkoch

Dôvodová správa
Návrh dodatku

12. Návrh VZN o prideľovaní bytov vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou

Dôvodová správa
Návrh VZN

13. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

Dôvodová správa
Návrh VZN

14. Návrh dodatku č. 1 k VZN o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou

Dôvodová správa
Návrh dodatku

15. Návrh na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia na ulici ČSA a Krátka z prostriedkov rezervného fondu

Dôvodová správa
Stanovisko

16. Návrh na financovanie realizácie výdajne stravy s jedálňou v ZŠ s VJM na ulici ČSA a rekonštrukcie kuchyne v MŠ Krátka z rezervného fondu

Dôvodová správa

17. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2016 a stanovisko HK

Plnenie rozpočtu

18. Návrh na 8. zmenu rozpočtu

Dôvodová správa - 8. zmena
Dôvodová správa - 9. zmena

Správa hlavného kontrolóra k Návrhu na 8. zmenu rozpočtu

19. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy materskej školy na ulici Krátka 10

Dôvodová správa

20. Zámer odpredania bytov do osobného užívania

Dôvodová správa

21. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok metsa Moldava nad Bodvou

Dôvodová správa

22. Návrh na vyradenie obstaraného dlhodobého majetku ako zmarené investície

Dôvodová správa

23. Návrh na vznik novej spoločnosti Penzión Bodva, s.r.o a návrh na menovanie konateľa novej spoločnosti Penzión Bodva, s.r.o.

Dôvodová správa
Zakladateľská listina

24. Návrh na schválenie prenajatia priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miestnu organizáciu Matice Slovenskej

Dôvodová správa

25. Návrh na zriadenie vecného bremena ŽSR

Dôvodová správa
Mapa

Prílohy

26. Návrh na zriadenie vecného bremena VSD

Dôvodová správa
Situácia

Žiadosť

27. Návrh na predaj pozemkov IBV - Pod Kopcom

Dôvodová správa

28. Návrh na predaj pozemkov IBV - Pod Kopcom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dôvodová správa
Mapka

Znalecký posudok

29. Návrh na schválenie konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou za rok 2015

Dôvodová správa
Výročná správa

30. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku v Budulove z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dôvodová správa
Geometrický plán

31. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemkov na ul. Obrancov Mieru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dôvodová správa
Geometrický plán

32. Návrh na likvidáciu budovy súp. číslo.: 438 evidovanej na LV č. 3190 ("Jekhetane")

Dôvodová správa

33. Rôzne

- Informácia o možnosti regulovať negatívne vplyvy investičných aktivít na území mesta schválením VZN o miestnom poplatku za rozvoj (Dôvodová správa)
- Návrhy na udelenie mestských ocenení (Dôvodová správa)
- Žiadosť obyvateľov ulice Debraďská, aby mesto postavilo múr
- Informácia o podanej petícii na odvolanie poslanca MsZ

34. Diskusia

35. Záver

 

 

Pozvánka

Uznesenie

Uznesenie - pokračovanie

Zápisnica