MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

21. riadne zasadnutie MZ

30.06.2016 13:30

21. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 30. jún 2016 (štvrtok) o 10:00 h., pokračovanie 08. august 2016 (pondelok) o 10:00 h., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

 

Program

 

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu

- voľba overovateľov zápisnice
- návrh zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie

 

2. Interpelácie poslancov

 

3. Podnety obyvateľov mesta

 

4. Správa primátora mesta a mestského úradu o činnosti za II. štvrťrok

Správa primátora

 

5. Správa hlavného kontrolóra 3/2016

Správa HK

 

6. Správa z kontroly č. HK/1/2016

Správa z kontroly

 

7. Správa z kontroly č. HK/4/2016

Správa z kontroly

 

8. Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti

 

9. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality za I. polrok 2016

 

10. Správa o výsledku hospodárenia BodvaTel, s.r.o. za rok 2015

Dôvodová správa
Správa nezávislého audítora
Vyhodnotenie

 

11. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

Dôvodová správa
Návrh VZN
Pripomienky k VZN

 

12. Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Dôvodová správa

 

13. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015  

Dôvodová správa

 

14. Návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2016

Dôvodová správa
Rozpočet
Správa hlavného kontrolóra

 

15. Návrh na odpustenie úrokov z omeškania

Dôvodová správa

 

16. Predaj pozemku uznesenie č. 252/2016

Dôvodová správa

 

17. Predaj pozemkov na Mlynskej ulici uznesenie č. 255/2016

Dôvodová správa

 

18. Predaj pozemku v miestnej časti Budulov uznesenie č. 256/2016

Dôvodová správa

 

19. Priamy predaj pozemkov IBV – pozemky pod kopcom II.

Dôvodová správa
Znalecký posudok

 

20. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech VVS, a.s na Rožňavskej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dôvodová správa
Technická správa

Koordinačná situácia

Náčrt

 

21. Návrh na schválenie nájmu pre A-klub z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dôvodová správa

 

22. Návrh na schválenie zámeru prenajatia priestoru pre Miestnu organizáciu Matice slovenskej

Dôvodová správa

 

23. Zámer mesta Moldava nad Bodvou č. 16/2016 Rekonštrukcia pamätníka

Dôvodová správa

 

24. Zámer mesta Moldava nad Bodvou č. 17/2016 Návrh na zriadenie prímestskej dopravy v meste Moldava nad Bodvou

Dôvodová správa

 

25. Zámer mesta Moldava nad Bodvou č. 18/2016 Návrh na komplexnú úpravu opakujúcich sa problémových miest v meste z dôvodu neodtekajúcej zrážkovej vody. Odvodnenie a povrchová úprava miestnych lokalít mesta Moldava nad Bodvou

Dôvodová správa

 

26. Diskusia

 

27. Záver

 

Pozvánka

Pozvánka - pokračovanie

Uznesenie

Interpelácie