MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

20. mimoriadne zasadnutie MZ

13.06.2016 18:17

20. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 09. jún 2016 (štvrtok) o 13:00 h., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu

- voľba overovateľov zápisnice
- návrh zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie

 

2. Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou za rok 2015

Dôvodová správa
Záverečný účet mesta
Záverečný účet mesta - tabuľková časť
Stanovisko Hlavného kontrolóra
Stanovisko Hlavného kontrolóra - dodatok

 

3. Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2016

Dôvodová správa
Rozpočet mesta

 

4. Návrh na 5. zmenu rozpočtu za rok 2016

Dôvodová správa

 

5. Petícia za vybudovanie kontajnerovej školy v osade na ul. Budulovskej

Dôvodová správa
Petícia

 

6. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

Dôvodová správa
Návrh VZN

 

7. Návrh na zmenu člena v Komisii sociálnej

Dôvodová správa
Žiadosť

 

8. Schválenie zámeny pozemkov na základe uznesenia č. 222/2016

Dôvodová správa
Geometrický plán

 

9. Návrh na opravu uznesenia č. 148/2015

Dôvodová správa
Geometrický plán a znalecký posudok

 

10. Návrh na schválenie zámeru prenajatia priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre AA klub

Dôvodová správa

 

11. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. Mlynskej

Dôvodová správa
Geometrický plán
Zápisnica zo stretnutia obyvateľov

 

12. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku v miestnej časti Budulov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dôvodová správa
Geometrický plán
Znalecký posudok

 

13. Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien Žižková a Budulovská v prospech VVS a.s.

Dôvodová správa
Rozšírenie kanalizácie

 

14. Rôzne - Moldavská jaskyňa

Dôvodová správa
Zdôvodnenie

 

15. Diskusia

16. Záver

 

Pozvánka

Uznesenie

Interpelácie

Zápisnica