MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

17. mimoriadne zasadnutie MZ

17.03.2016 11:47

17. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 14. marec 2016 (pondelok) o 10:00 hod., kultúrny dom v mestskej časti Budulov.


Program

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu

- voľba overovateľov zápisnice
- návrh zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie

 

2. Návrh na schválenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Moldava nad Bodvou pre Nadáciu pre Budúcnosť - A Jövőért Alapítvány n.o.

Návrh na schválenie zámeru
Dôvodová správa
Žiadosť
Znalecký posudok

 

3. Zámer mesta Moldava nad Bodvou č. 16/2016 Dlhodobý prenájom budovy na ulici ČSA č. 9 a 11 pre ZŠ bl. Sáry Salkaházi s vyučovacím jazykom maďarským – Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola, Moldava nad Bodvou – Szepsi

Žiadosť

 

4. Návrh na prijatie úveru za účelom kúpy nehnuteľnosti

Návrh na prijatie úveru
Dôvodová správa

 

5. Návrh na predĺženie splatnosti existujúceho terminovaného úveru na kúpu nehnuteľnosti – poliklinika

Návrh splatnosti úveru
Dôvodová správa

 

6. Návrh na kofinancovanie projektu MŠ Severná

Návrh na kofinancovanie projektu
Dôvodová správa

 

7. Návrh na kofinancovanie projektu ZŠ a G s VJM

Návrh na kofinancovanie projektu
Dôvodová správa

 

8. Zámer mesta Moldava nad Bodvou č. 15/2016 Zriadenie rómskej občianskej hliadky

Zámer mesta
Dôvodová správa

 

9. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2016

Návrh na 2. zmenu rozpočtu
Dôvodová správa
Rozpočet

 

10. Účelová dotácia na dopravné pre žiakov dochádzajúcich do ZŠ za zľavnené cestovné z m. č. Budulov

Účelová dotácia
Dôvodová správa

 

11. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (predaj pozemku, za účelom vybudovania kioskovej trafostanice)

Návrh na schválenie zmluvy
Dôvodová správa
Doporučenie budulovskej komisie
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Náčrt umiestnenia trafostanice

 

12. Žiadosť o zníženie výšky nájomného zmluvy o nájme pozemku medzi mestom Moldava nad Bodvou a spoločnosťou MARERY s.r.o.

Žiadosť o zníženie výšky nájomného
Dôvodová správa
Žiadosť

 

13. Návrh doplneného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Plán kontrolnej činnosti

 

14. Správa o činnosti hlavného kontrolóra

Správa o činnosti
Odborné stanovisko

 

15. Diskusia

 

16. Záver

 

Pozvánka

Uznesenie

Interpelácie

Zápisnica