MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

14. riadne zasadnutie MZ

14.12.2015 15:57

14. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 10. december 2015 (štvrtok) o 13:00 hod., Inkubátorový dom, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

 

Program

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti

- voľba overovateľov zápisnice
- návrh zapisovateľa zápisnice
- schválenie programu
- voľba návrhovej komisie
- voľba volebnej komisie

 

2. Interpelácie poslancov

- oznámenie o vybavení interpelácií z 11. zasadnutia MsZ
- interpelácie poslancov MsZ

 

3. Podnety obyvateľov mesta

 

4. Správa o činnosti primátora a MsÚ mesta Moldava nad Bodvou

 

5. Voľba Hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou

Oznámenie o voľbe hlavného kontrolóra

 

6. Vymenovanie náčelníka mestskej polície Moldava nad Bodvou

Dôvodová správa

 

7. Voľba predsedu Komisie športu MsZ v Moldave nad Bodvou

Dôvodová správa

 

8. Doplnenie člena Finančnej komisie MsZ v Moldave nad Bodvou

Dôvodová správa

 

9. Doplnenie člena Komisie pre mestskú časť Budulov

Dôvodová správa

 

10. Odvolanie a voľba člena Mestskej rady mesta Moldava nad Bodvou

Dôvodová správa

 

11. Schválenie VZN o vylepovaní volebných plagátov

Dôvodová správa
Návrh VZN

 

12. Schválenie VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Moldava nad Bodvou

Dôvodová správa
Návrh VZN

 

13. Schválenie VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady

Dôvodová správa
Nárvh VZN

 

14. Schválenie prílohy č. 2 VZN č. 83 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta

Dôvodová správa
Návrh Prílohy č. 2 k VZN

 

15. Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou

Dôvodová správa
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou

 

16. Výročná správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014

Dôvodová správa
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014

 

17. Návrh na 7. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou

Dôvodová správa
Návrh na 7. zmenu rozpočtu mesta

 

18. Návrh na schválenie zámeru prenechať nehnuteľný majetok mesta Moldava nad Bodvou do nájmu Nadácii pre budúcnosť - A Jövőért Alapítvány

Dôvodová správa

 

19. Zámer predaja pozemku pre Karola Petríka

Dôvodová správa
Zámer predaja v prospech Karola Petríka

 

20. Zámer predaja pozemku pre Gabriela Fazekasa

Dôvodová správa
Zámer predaja v prospech Gabriela Fazekasa

 

21. Zámer predaja pozemku Zoltána Kissa

Dôvodová správa
Žiadosť o kúpu pozemku
Znalecký posudok

 

22. Diskusia

 

23. Návrh na uznesenie

 

24. Záver

 

 

Pozvánka

Uznesenie

Zápisnica