MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

6. zasadnutie MsZ

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 20. jún 2019 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Podnety občanov

3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     interpelácie

4. Kontrola plnenia uznesení
     dôvodová správa

5. Správa primátora mesta a mestského úradu

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 3/2019, Správa o výsledku kontroly HK/7/2018 a Správa o výsledku kontroly č. HK/3/2019
     správa o kontrolnej činnosti
     správa HK/3
     správa HK/7

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
     návrh plánu

8. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

9. Výročná správa neziskovej organizácie Zachraňujeme životy, n. o. za rok 2018
     výročná správa

10. Správa o činnosti neziskovej organizácie ETP Moldava Housing, n. o. od založenia do konca roka 2014
     správa o činnosti
     správa k právnemu stavu

11. Správa o činnosti obchodnej spoločnosti BodvaTel s. r. o. so sídlom ul. Školská č. 5 v Moldave nad Bodvou za rok 2018
     správa o činnosti
     tabuľka

12. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Moldava nad Bodvou k 31. 12. 2018
     dôvodová správa
     inventarizácia

13. Návrh na schválenie konateľa obchodnej spoločnosti BodvaTel. s. r. o.
     dôvodová správa

14. Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2018 a stanovisko HK
     dôvodová správa
     záverečný účet
     tabuľka príjmová
     tabuľka výdavková
     správa auditora

15. Čerpanie rozpočtu k 1. štvrťroku 2019
     dôvodová správa
     tabuľka príjmová
     tabuľka výdavková

16. Návrh na 8. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 8
     dôvodová správa
     správa HK
     Aktualizovaný návrh na uznesenie

17. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2019
     dôvodová správa

18. Návrh na schválenie financovania z úverového rámca na výstavbu nového parkoviska - Poliklinika
     dôvodová správa
     priečne rezy
     situácia

19. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
     dôvodová správa
     návrh VZN

20. Návrh VZN o poskytnutí príspevku na stravovanie pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh VZN

21. 1. aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Moldava nad Bodvou na roky 2016 – 2021
     dôvodová správa
     komunálny plán

22. Štatút Zariadenia pre seniórov – Domova Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     štatút

23. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy
     dôvodová správa

24. Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP Ľudské zdroje na zlepšené formy bývania
     dôvodová správa
     systém bývania

25a. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny MŠK Moldava nad Bodvou, voľba člena Rady MŠK
     dôvodová správa
     dodatok

25b. Návrh na schválenie rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

26. Návrh na schválenie zámeru odpredaja akcií mesta Moldava nad Bodvou Prvej Komunálnej Finančnej, a. s.
     dôvodová správa
     protokol

27. Návrh na schválenie budúceho vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu – v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s.
     dôvodová správa
     žiadosť
     plnomocenstvo

28. Návrh na schválenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu č. 9008293 – v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s. a investorom B.H.N.Š, s. r. o.
     dôvodová správa
     žiadosť
     geometrický plán 53
     geometrický plán 54

29. Návrh na schválenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: Zmiešaná zástavba KISS rozšírenie NN distribučnej sústavy ulica Kalvínska – v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s. a investorom Zoltán Kiss
     dôvodová správa
     žiadosť 1
     žiadosť 2
     plnomocenstvo 1
     plnomocenstvo 2
     geometrický plán 14
     geometrický plán 15
     znalecký posudok 48
     znalecký posudok 49

30. Návrh na schválenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: Moldava nad Bodvou výstavba slučky MTR7 po V533 – v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s.
     dôvodová správa
     žiadosť
     geometrický plán 301

31. Návrh na zverenie majetku do správy pre:
   a. Mestské kultúrne stredisko
       dôvodová správa

   b. Mestský športový klub Moldava nad Bodvou
       dôvodová správa

   c. Základnú školu Severná 21, Moldava nad Bodvou
       dôvodová správa

   d. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému kultúrnemu stredisku v Moldave nad Bodvou
       dôvodová správa

   e. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Zariadenia pre seniorov - Domov Svätej Alžbety, Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou
       dôvodová správa

32. Rôzne

33. Záver


Pozvánka