MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

20. zasadnutie MsZ

20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 22. jún 2020 (pondelok) o 10.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
  • určenie overovateľov zápisnice
  • určenie zapisovateľa zápisnice
  • voľba návrhovej komisie.

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení
     dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu

5. Správa o kontrolnej činnosti HK 3/2020
     správa

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality
     správa

7. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2020
     dôvodová správa

8. Návrh na 7. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 7
     dôvodová správa
     príjmová časť
     výdavková časť

8b. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou na rok 2020
     dôvodová správa

9. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 61 o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach a evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov
     dôvodová správa
     návrh dodatku

10. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 62 o bližších podmienkach registračnej povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a oznamovacej povinnosti daňovníkov a poplatníkov na území mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh dodatku

11. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 96 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom Mesta Moldava nad Bodvou v čase hmotnej núdze, v čase náhlej núdze a iných nenávratných finančných príspevkov z rozpočtu mesta
     dôvodová správa
     návrh dodatku

12. Návrh na predloženie žiadosti o NFP Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy
     dôvodová správa

13. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou MRK
     dôvodová správa

14. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
     dôvodová správa

15. Návrh na predloženie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
     dôvodová správa

16. Zámer na predloženie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – "Moderné technológie"
     dôvodová správa

17. Zámer na predloženie žiadosti o NFP zameranú na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
     dôvodová správa

18. Návrh na zmenu rozsahu predmetu nájmu a zníženie nájomného voči Penziónu Bodva s. r. o.
     dôvodová správa
     žiadosť

19. Návrh na schválenie vstupu mesta Moldava nad Bodvou do Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., o. z.
     dôvodová správa
     stanovy
     výpis z registra
     vzor žiadosti
     správa
     časté otázky

20. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu – v prospech K 3, s. r. o., Hviezdoslavova  38, Moldava nad Bodvou pre umiestnenie preložiek sietí z dôvodu prestavby predajne potravín na Námestí Budovateľov
     dôvodová správa
     rozhodnutie
     žiadosť
     legenda sietí

21. Rôzne

22. Podnety občanov

23. Záver


Pozvánka