MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2. zasadnutie MsZ

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 20. december 2018 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - voľba overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Podnety občanov

3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

4. Správa primátora a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou
     správa

5. Správa náčelníka o činnosti Mestskej polície v Moldave nad Bodvou
     správa

6. Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva – odborníkov a určenie tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva
     dôvodová správa
     návrh členov komisií

7. Návrh Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pre volebné obdobie rokov 2018-2022
     dôvodová správa
     návrh zásad

8. Návrh Zásad odmeňovania zástupcu primátora, poslancov, členov mestskej rady, členov komisií Mestského zastupiteľstva a odmeňovania za občianske obrady a slávnosti Mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh zásad

9. Návrh na schválenie VZN o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh VZN

10. Návrh na schválenie konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou za rok 2017
     dôvodová správa
     výročná správa
     správa audítora

11. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019 a roky 2020-2021 a stanovisko hl. kontrolóra
     dôvodová správa
     návrh rozpočtu
     tabuľková časť - príjmy
     tabuľková časť - výdavky
     dôvodová správa - MsKS
     návrh rozpočtu - MsKS

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 4/2018
     správa HK

13. Správa HK/5/2018
     správa HK

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK k 1. polroku 2019
     návrh plánu

15. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy
     dôvodová správa

16. Návrh na schválenie zmien zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, nadácií s majetkovou účasťou mesta a neziskovej organizácie založenej mestom
     dôvodová správa

17. Návrh na určenie platu primátorovi mesta v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov

18. Návrh na určenie platu zástupcovi primátora mesta

19. Návrh na schválenie zverenia majetku do správy
     dôvodová správa A
     dôvodová správa B
     dôvodová správa C
     dôvodová správa D
     dôvodová správa E

20. Diskusia

21. Záver


Pozvánka