MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

19. zasadnutie MsZ

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 15. máj 2020 (piatok) o 10.00 hod., Mestské kultúrne stredisko (areál amfiteátra), Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
    interpelácie
    odpovede

3. Kontrola plnenia uznesení
    dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu
    správa

5. Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2019, Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2020, Správa o kontrolnej činnosti HK 2/2020, Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020
    správa o výsledku kontroly č. HK/6/2019
    správa o výsledku kontroly č. HK/2/2020
    správa o kontrolnej činnosti HK 2/2020
    návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality
    správa

7. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3
    dôvodová správa
    príjmová časť
    výdavková časť

8. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020
    dôvodová správa

9. Rekonštrukcia objektu - Nájomné byty Hviezdoslavova 21, Moldava nad Bodvou - práce naviac
    dôvodová správa
    rozpočet - ostatné práce
    rozpočet - práce naviac
    zápis z kontrolného dňa
    pôdorys
    rez

10. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Moldava nad Bodvou č. 113 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
    dôvodová správa
    návrh dodatku

11. Návrh Dodatku č. 1 na zmenu Prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou č. 118 O určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta
    dôvodová správa
    návrh dodatku

12. Návrh na schválenie budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj časti nehnuteľnosti – pozemkov do vlastníctva Slovenského vodohospodárskeho podniku pre vybudovanie verejnoprospešnej protipovodňovej stavby – Moldava nad Bodvou – ochrana intravilánu mesta II.
    dôvodová správa
    geometrický plán
    znalecký posudok
    žiadosť
    ortofoto mapa

13. Návrh na schválenie budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj časti nehnuteľnosti – pozemkov do vlastníctva Slovenského vodohospodárskeho podniku pre vybudovanie verejnoprospešnej protipovodňovej stavby – Moldava nad Bodvou – ochrana intravilánu mesta III.
    dôvodová správa
    geometrický plán
    znalecký posudok
    žiadosť o parcely
    žiadosť o podpísanie zmluvy

14. Návrh na schválenie Zmuvy o výkone správy majetku mesta Moldava nad Bodvou a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s. Košice v prevádzkovaní ČOV v časti Budulov
    dôvodová správa
    zmluva o výkone

15. Návrh na schválenie dohody o zabezpečení plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru mesta
    dôvodová správa
    dohoda

16. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému športovému klubu Moldava nad Bodvou
    dôvodová správa

17. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania zástupcu primátora, poslancov, členov mestskej rady, členov komisií Mestského zastupiteľstva a odmeňovania za občianske obrady a slávnosti Mesta Moldava nad Bodvou
    dôvodová správa

18. Návrh na odpredaj časti nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou priamym predajom – Benedek
    dôvodová správa
    geometrický plán
    znalecký posudok
    žiadosť

19. Určenie karanténneho ubytovacieho zariadenia a Prevádzkový poriadok karanténneho ubytovacieho zariadenia v Moldave nad Bodvou
    dôvodová správa
    prevádzkový poriadok
    postup
    príloha č. 2
    príloha č. 3
    príloha č. 4

20. Návrh na schválenie poskytnutia návratnej finančnej výpomoci pre Penzión Bodva s. r. o.
    dôvodová správa
    žiadosť

21. Zámer zámeny nehnuteľností vo vlastníctve GOLDDEST s. r. o. a Štefana Görcsösa, Moldava nad Bodvou za nehnuteľností vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou
    dôvodová správa
    žiadosť
    geometrický plán 1
    geometrický plán 2
    znalecký posudok 1
    znalecký posudok 2
    znalecký posudok 3

22. Návrh na schválenie zámeru majetkovo vysporiadať formou odkúpenia / zámeny nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Tomáša Tomka a spol.
    dôvodová správa
    znalecký posudok
    žiadosť

23. Rôzne
    správa HK k návrhu na 3. zmenu rozpočtu na rok 2020
    správa HK k návrhu na 4. zmenu rozpočtu na rok 2020 (Rerervný fond)
    správa HK k návrhu na 5. zmenu rozpočtu na rok 2020 (návratná finančná výpomoc pre Penzión Bodva)

24. Podnety občanov

25. Záver

 

Pozvánka