MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

13. zasadnutie MsZ

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 9. december 2019 (pondelok) o 9.30 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení
     dôvodová správa

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
     plán

5. Odpustenie dlhu Zachraňujeme životy, n. o., Moldava nad Bodvou a stanovisko hlavného kontrolóra mesta
     dôvodová správa
     stanovisko HK
     žiadosť

6. Návrh na 18. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 18
     dôvodová správa
     príjmová časť
     výdavková časť
     správa HK

7. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou za rok 2019
     dôvodová správa
     návrh

8. Návrh na schválenie Konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou za rok 2018
     dôvodová správa
     výročná správa
     správa audítora

9. Návrh na schválenie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 a roky 2021 – 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta
     dôvodová správa
     návrh
     príjmová časť
     výdavková časť
     stanovisko HK

10. Návrh na schválenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2020 a roky 2021, 2022
     dôvodová správa
     návrh rozpočtu
     náklady
     Zekeres fest
     zmluva 1
     zmluva 2
     zmluva 3

11. Návrh na schválenie rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok 2020 a roky 2021, 2022
     dôvodová správa
     rozpočet

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta
     dôvodová správa
     návrh VZN

13. Zámer spracovania Zmien a doplnkov č. 7 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     zmluva
     žiadosť

14. Schválenie zámeru zapojenia sa do spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko do Fondu malých projektov
     dôvodová správa

15. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmu verejných funkcionárov

16. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou na rok 2020
     dôvodová správa

17. Správa o výsledku kontroly č. HK/7/2019
    správa HK

18. Správa o činnosti Mestského športového klubu v Moldave nad Bodvou od jeho založenia
     dôvodová správa

19. Zámer odpredaja alebo dlhodobého prenájmu KVIST a VOP
     dôvodová správa

20. Rôzne

21. Podnety občanov

22. ZáverPozvánka