MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

10. zasadnutie MsZ

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 19. september 2019 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Podnety občanov

3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     odpovede
     projekt výsadby
     výsadba zelene
     mapa širšie vzťahy
     mapy lokalít

4. Kontrola plnenia uznesení
     dôvodová správa

5. Správa primátora mesta a mestského úradu
     správa

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 4/2019, Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2019 a Správa o výsledku kontroly č. HK/5/2019
     kontol. činnosť 4/19
     kontrola 4/19
     kontrola 5/19

7. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality
     správa

8. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 626/2018, ktorým bol schválený zámer prevodu majetku mesta Moldava nad Bodvou v prospech Slovenská republika - Správa štátnych hmotných rezerv SR
     dôvodová správa
     odstúpenie
     uznesenie

9. Čerpanie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou k 30.06.2019
     dôvodová správa

10. Návrh na 13. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 13
     dôvodová správa
     príjmová časť
     výdavková časť
     správa HK

11. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta
     dôvodová správa

12. Návrh na schválenie zámeru odpredaja akcií mesta Moldava nad Bodvou Prvej Komunálnej Finančnej a. s.
     dôvodová správa
     protokol

13. Správa o vymáhaní pohľadávok mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

14. Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh dodatku

15. Návrh VZN o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh VZN

16. Návrh na schválenie vstupu mesta Moldava nad Bodvou do záujmového združenia právnických osôb Únia miest Slovenska
     dôvodová správa

17. Zámer mesta Moldava nad Bodvou na vydávanie novín
     dôvodová správa
     aktualizácia MP
     registrácia novín
     štatút MoldaVArietas

18. Schválenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou spoločnosti AGRO – PERFECT, s. r. o.
     dôvodová správa
     žiadosť
     geometrický plán
     znalecký posudok

19. Návrh na schválenie budúcej kúpnej zmluvy na odkúpenie časti nehnuteľnosti od Ota Rutkaiho a Štefana Rutkaiho v k. ú. Budulov
     dôvodová správa
     zmluva

20. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy
     dôvodová správa

21. Návrh na predlženie nájomnej zmluvy pre Klub abstinujúcich BODVA Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     žiadosť
     zmluva
     dodatok 1
     dodatok 2

22. Návrh na zverenie majetku mesta do správy pre Základnú školu, Severná 21, v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa

23. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému kultúrnemu stredisku v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa

24. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej umeleckej škole, Hlavná 67, Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

25. Rôzne

26. Záver


Pozvánka