MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Investičná výstavba

Investičná výstavba prebiehajúca

Rozšírenie prepravnej kapacity prostriedkov hromadnej dopravy v Moldave nad Bodvou
Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou
MODROTLAČ - džínsovina monarchie
Zriadenie novej biologicko/chemickej učebne v ZŠ Moldava nad Bodvou
Moderné IKT učebne pre ZŠ Moldava nad Bodvou
Nová učebňa pre ZŠ Moldava nad Bodvou, Severná 21
Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava nad Bodvou
Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Moldava nad Bodvou
 

Investičná výstavba plánovaná

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice a objektu garáže hasičskej zbrojnice
Mestské kultúrne stredisko - Rekonštrukcia kina (Knižnica)
Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou


ŠTÚDIE

Nová ulica
 

Investičná výstavba ukončená

2020

Miestna občianska poriadková služba
Stojisko podzemných kontajnerov – II. etapa
Trhovisko Encs – Encsi piactér
Odstránenie čiernych skládok rok 2017
Rekonštrukcia fasád objektu Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou (ukončená I. etapa)
Rekonštrukcia KD Budulov (ukončená I. etapa)


2019

Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017
Zábradlie pri kríži
Hala K5 – I. etapa rekonštrukcie
Nákup košov na psie exkrementy
Rekonštrukcia cesty SNP s odvodnením
Rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Krátka
Rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Severná
Rekonštrukcia Novej ulice
Verejné bicykle v Moldave nad Bodvou

2018

Vyhotovenie zastrešenia chodníka v zariadení pre seniorov
Zvonica - cintorín
Výmena bezpečnostných zábradlí na Rožňavskej ulici
Výmena výplňových konštrukcií – Budova Daňového úradu
Realizácia stojiska podzemných kontajnerov v Moldave n. B. na Nám. Ľ. Štúra – I. etapa
Prístrešok na budovu škôlky MŠ Veselá zebra
Osadenie detských hracích prvkov
Lesopark
Statická doprava: Parkovisko - ul. Severná
IBV (Individuálna bytová výstavba) – Pod kopcom II - 1. etapa
Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti MŠ na ul. ČSA v Moldave nad Bodvou
Hodnotenie drevín - Hlavná ulica a cintorín, Moldava nad Bodvou
Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV - Moldava nad Bodvou
Výdajný stojan - rómska osada v Moldave nad Bodvou


2017

Súvislé opravy chodníkov 2017 + mapka
Digitalizácia a modernizácia kamerového systému v Moldave nad Bodvou
Vytvorenie samostatných vstupov do ZŠ slov. a ZŠ s VJM
Osadenie detských hracích prvkov
Rekonštrukčné práce - nájomné byty
Rekonštrukcia MŠ Budulov
Workoutové ihrisko
Vyhotovenie dvoch rámp v zariadení pre seniorov
Do práce na bicykli 2017
Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
Zmena účelu využitia časti stavby ZŠ s VJM, ul. ČSA 15


2016

Stojisko podzemných kontajnerov
Zhotovenie markízy v Dome smútku
„Chodník domov“ - s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne
Zriadenie triedy v nevyužívaných priestoroch MŠ
MHD Moldava nad Bodvou
Oplotenie cintorína
Mestské kúpalisko

Dodávka a montáž klimatizácie
Obnova evidovaných detských ihrísk
Súvislé opravy chodníkov 2016


2015

Odstránenie čiernych skládok rok 2015
Platené parkovanie v centre mesta Moldava nad Bodvou
Oddychová zóna pri rieke Bodva
Dopravný terminál Moldava nad Bodvou
Regenerácia rómskeho osídlenia, Moldava nad Bodvou
Komunitné centrum Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou
Súvislé opravy chodníkov 2015
    - situácia opráv chodníkov


2013

Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému

 

2011

Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Moldava nad Bodvou
Klub dôchodcov Moldava nad Bodvou, ul. Hlavná 81
Po stopách Máté Laczkó Szepsiho (Moldavského)
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a gymnázia s VJM - Moldava nad Bodvou, ul. ČSA 15
Zníženie energetickej náročnosti 18. tr. ZŠ s VJS v Moldave nad Bodvou, ul. ČSA 15
Rekonštrukcia centra mesta, zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Moldave nad Bodvou - Revitalizácia centrálnej zóny (Rekonštrukcia územia okolo penziónu BodvaTel)

 

2010

Sieť inkubátorových domov pre rozvoj údolí Hornádu a Bodvy
Bytový dom na Školskej ul. 18, 20, 22, 24
Oprava chodníkov 2010
Oprava ciest 2010
Rekonštrukcia VN 22 kV vedenia – Podhorská ulica
Kabelizácia NN siete – Hviezdoslavova ulica
Detské ihriská – Severná ul. a Nám. Mieru
Materská škola na ul. Krátka – oprava a zateplenie strechy
Vstupná brána do parku na ul. Hlavná
Viacúčelové ihrisko s umelou trávou – ZŠ ČSA


2009

Oprava strechy – bytový dom na Školskej ulici 18, 20, 22, 24
Oprava strechy a zvodov - MŠ Severná
Hlavná autobusová zastávka – povrchová úprava (asfaltovanie)
12 b.j. nájomné byty s nižším štandardom Moldava nad Bodvou, Budulovská ulica
Telocvičňa ZŠ Severná (odstránenie havarijného stavu)
Kamerový systém – počet kamier 7

 

2008

Miestna komunikácia v Moldave nad Bodvou, Nová ul. - 1. etapa

 

2007

Implementácia riadiaceho systému MINOS vo verejnom osvetlení v Moldave nad Bodvou
31 b.j. - nájomné byty, Nová ulica
12 b.j. nižšieho štandardu, Budulovská ulica


2006

Klzisko – rekonštrukcia časti kotolne K5
Zekeres I. – rekonštrukcia historického centra mesta
Inkubátorový dom


Investičná výstavba nerealizovaná

Polyfunkčný obytný dom - nájomné byty, Moldava nad Bodvou
Revitalizácia centra mesta Moldava nad Bodvou
Centrum sociálnych služieb - Moldava nad Bodvou
Pamätník v mestskom parku Moldava nad Bodvou - návrh na rekonštrukciu
Psí výbeh
Autobusové obratisko - kruhová križovatka Pod kopcom
Zámer vytvorenia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu