MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Investičná výstavba

Investičná výstavba prebiehajúca

Rozšírenie prepravnej kapacity prostriedkov hromadnej dopravy v Moldave nad Bodvou
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice a objektu garáže hasičskej zbrojnice
Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou
 

Investičná výstavba plánovaná

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice a objektu garáže hasičskej zbrojnice
Mestské kultúrne stredisko - Rekonštrukcia kina (Knižnica)
Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou
Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava nad Bodvou


ŠTÚDIE

Nová ulica
 

Investičná výstavba ukončená

2020

Miestna občianska poriadková služba
Stojisko podzemných kontajnerov – II. etapa
Trhovisko Encs – Encsi piactér
Odstránenie čiernych skládok rok 2017
Rekonštrukcia fasád objektu Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou (ukončená I. etapa)
Rekonštrukcia KD Budulov (ukončená I. etapa)


2019

Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017
Zábradlie pri kríži
Hala K5 – I. etapa rekonštrukcie
Nákup košov na psie exkrementy
Rekonštrukcia cesty SNP s odvodnením
Rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Krátka
Rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Severná
Rekonštrukcia Novej ulice
Verejné bicykle v Moldave nad Bodvou

2018

Vyhotovenie zastrešenia chodníka v zariadení pre seniorov
Zvonica - cintorín
Výmena bezpečnostných zábradlí na Rožňavskej ulici
Výmena výplňových konštrukcií – Budova Daňového úradu
Realizácia stojiska podzemných kontajnerov v Moldave n. B. na Nám. Ľ. Štúra – I. etapa
Prístrešok na budovu škôlky MŠ Veselá zebra
Osadenie detských hracích prvkov
Lesopark
Statická doprava: Parkovisko - ul. Severná
IBV (Individuálna bytová výstavba) – Pod kopcom II - 1. etapa
Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti MŠ na ul. ČSA v Moldave nad Bodvou
Hodnotenie drevín - Hlavná ulica a cintorín, Moldava nad Bodvou
Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV - Moldava nad Bodvou
Výdajný stojan - rómska osada v Moldave nad Bodvou


2017

Súvislé opravy chodníkov 2017 + mapka
Digitalizácia a modernizácia kamerového systému v Moldave nad Bodvou
Vytvorenie samostatných vstupov do ZŠ slov. a ZŠ s VJM
Osadenie detských hracích prvkov
Rekonštrukčné práce - nájomné byty
Rekonštrukcia MŠ Budulov
Workoutové ihrisko
Vyhotovenie dvoch rámp v zariadení pre seniorov
Do práce na bicykli 2017
Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
Zmena účelu využitia časti stavby ZŠ s VJM, ul. ČSA 15


2016

Stojisko podzemných kontajnerov
Zhotovenie markízy v Dome smútku
„Chodník domov“ - s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne
Zriadenie triedy v nevyužívaných priestoroch MŠ
MHD Moldava nad Bodvou
Oplotenie cintorína
Mestské kúpalisko

Dodávka a montáž klimatizácie
Obnova evidovaných detských ihrísk
Súvislé opravy chodníkov 2016


2015

Odstránenie čiernych skládok rok 2015
Platené parkovanie v centre mesta Moldava nad Bodvou
Oddychová zóna pri rieke Bodva
Dopravný terminál Moldava nad Bodvou
Regenerácia rómskeho osídlenia, Moldava nad Bodvou
Komunitné centrum Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou
Súvislé opravy chodníkov 2015
    - situácia opráv chodníkov


2013

Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému

 

2011

Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Moldava nad Bodvou
Klub dôchodcov Moldava nad Bodvou, ul. Hlavná 81
Po stopách Máté Laczkó Szepsiho (Moldavského)
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a gymnázia s VJM - Moldava nad Bodvou, ul. ČSA 15
Zníženie energetickej náročnosti 18. tr. ZŠ s VJS v Moldave nad Bodvou, ul. ČSA 15
Rekonštrukcia centra mesta, zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Moldave nad Bodvou - Revitalizácia centrálnej zóny (Rekonštrukcia územia okolo penziónu BodvaTel)

 

2010

Sieť inkubátorových domov pre rozvoj údolí Hornádu a Bodvy
Bytový dom na Školskej ul. 18, 20, 22, 24
Oprava chodníkov 2010
Oprava ciest 2010
Rekonštrukcia VN 22 kV vedenia – Podhorská ulica
Kabelizácia NN siete – Hviezdoslavova ulica
Detské ihriská – Severná ul. a Nám. Mieru
Materská škola na ul. Krátka – oprava a zateplenie strechy
Vstupná brána do parku na ul. Hlavná
Viacúčelové ihrisko s umelou trávou – ZŠ ČSA


2009

Oprava strechy – bytový dom na Školskej ulici 18, 20, 22, 24
Oprava strechy a zvodov - MŠ Severná
Hlavná autobusová zastávka – povrchová úprava (asfaltovanie)
12 b.j. nájomné byty s nižším štandardom Moldava nad Bodvou, Budulovská ulica
Telocvičňa ZŠ Severná (odstránenie havarijného stavu)
Kamerový systém – počet kamier 7

 

2008

Miestna komunikácia v Moldave nad Bodvou, Nová ul. - 1. etapa

 

2007

Implementácia riadiaceho systému MINOS vo verejnom osvetlení v Moldave nad Bodvou
31 b.j. - nájomné byty, Nová ulica
12 b.j. nižšieho štandardu, Budulovská ulica


2006

Klzisko – rekonštrukcia časti kotolne K5
Zekeres I. – rekonštrukcia historického centra mesta
Inkubátorový dom


Investičná výstavba nerealizovaná

Polyfunkčný obytný dom - nájomné byty, Moldava nad Bodvou
Revitalizácia centra mesta Moldava nad Bodvou
Centrum sociálnych služieb - Moldava nad Bodvou
Pamätník v mestskom parku Moldava nad Bodvou - návrh na rekonštrukciu
Psí výbeh
Autobusové obratisko - kruhová križovatka Pod kopcom
Zámer vytvorenia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti