MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Siklós

Dohoda o spolupráci s mestom Siklós bola uzatvorená 26.06.2009. Poslanci oboch partnerských miest sa dohodli, že na poli riadenia mesta, vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, športu, cestovného ruchu, využívania európskej pomoci a hospodárskom budú spolupracovať na základe nižšie uvedených podmienok:
 
v oblasti činnosti samosprávy
Predstavitelia oboch obcí navzájom spoznajú činnosť svojich samospráv a úradov, prácu komisií a prácu svojich poslancov v parlamente. Organizujú vzájomné návštevy za účelom výmeny skúseností a odborné stretnutia, na ktorých sa zúčastnia delegácie partnerských miest.
Za účelom poskytovania odbornej a metodickej pomoci poskytnú jeden druhému potrebné dokumenty (koncepcie, plány , programy, projekty).
Jednotlivé inštitúcie samospráv (vzdelávacie, zdravotnícke, kultúrne, verejno-prospešné) a občianske združenia nadviažu medzi sebou bezprostredné vzťahy.

na úseku vzdelávania
Vzdelávacie inštitúcie oboch miest budú nadväzovať kontakty vzdelávacích inštitúcií základného a stredného stupňa za účelom vzájomného spoznania sa, odovzdávania skúseností zo vzdelávacieho procesu.
Obe mestá budú presadzovať nadviazanie odborných a kultúrnych vzťahov medzi materskými školami a základnými školami, nadviazanie vzťahov medzi inštitúciami.
Podľa možností - na základe zvláštnej dohody - zabezpečia výmenné rekreácie žiakov.

v oblasti športu
Po nadviazaní vzťahov medzi odborníkmi v oblasti športu v oboch mestách sa jednotlivé športové oddiely a športovci dohodnú na konkrétnych formách spolupráce.
Športové spoločenstvá oboch miest budú organizovať spoločné podujatia formou priateľských zápasov, sústredení športovcov a vzájomným pozývaním odborníkov.

v oblasti kultúry
V záujme vytvorenia vzťahov v oblasti kultúry je treba spoznať danosti a možnosti oboch miest, zjednotiť formy spolupráce na základe vzájomnej výhodnosti.
Miestne televízne štúdiá a redakcie miestnych novín pôsobiace v oboch mestách môžu si navzájom poskytnúť odbornú pomoc.
Pre kultúrne inštitúcie, umelecké súbory a miestnych umelcov a výtvarníkov mestá poskytnú možnosti reprezentovania.
Mestá poskytnú možnosť na vzájomné spoznávanie výsledkov vedeckých bádaní a na výmenu publikácií.
Mestá budú organizovať vzájomne Kultúrne a športové dni - mesto Siklós sa predstaví v Moldave n/B a mesto Moldava n/B sa predstaví v Siklósi.

v oblasti cestovného ruchu
Mestá sa budú snažiť svojim obyvateľom vzájomne predstaviť kultúrne, historické a prírodné hodnoty v meste a okolí. Možnými nástrojmi sú: výmena prospektov, premietanie filmov predstavujúcich mesto a okolie v mestských televíziách, uverejňovanie článkov, spolupráca informačných centier cestovného ruchu, uverejnenie potrebných informácií na web-stránkach oboch miest, spolupráca inštitúcií ponúkajúcich ubytovacie kapacity atď.
Fungujúce informačné kancelárie cestovného ruchu a cestovné kancelárie príp. aj prostredníctvom súkromných osôb poskytnú informácie pre súkromné osoby, ako aj skupiny a budú ponúkať kratšie, alebo dlhšie možnosti rekreácie v oboch mestách príp. v ich okolí.

v oblasti hospodárstva
Mestá v záujme vzájomného spoznávania hospodárskej činnosti a činností v oblasti služieb si budú vymieňať zoznamy podnikateľov a odborníkov a vytvoria podmienky na nadväzovanie kontaktov v tejto oblasti.
Na vytvorenie obchodných a hospodárskych vzťahov obe mestá vytvoria osobitné komisie, v práci ktorých sa zúčastnia aj občianske združenia a súkromné osoby.

v oblasti európskej spolupráce
V oblasti využívania povstupovej pomoci Európskej únie sa mestá budú snažiť uchádzať sa o finančné prostriedky štrukturálnych fondov vo vzájomnej spolupráci, spoločnými projektmi, využívajúc aj formy medziregionálnej spolupráce.
Pri využívaní možností európskej spolupráce ponúknu si navzájom svoje partnerské kontakty aj v iných štátoch Európskej únie, možnosti využívania svojich zastúpení v európskych štruktúrach, ako aj svoje skúsenosti v tejto oblasti.
Pri riešení spoločných projektov sa budú v prvom rade opierať o kultúrne, historické a prírodné danosti svojich miest a regiónov (tradícia pestovania vína, remeslá, historické spojitosti, spolupráca inštitúcií).

webstránka mesta Siklós