MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN sídelného útvaru Moldava nad Bodvou

Mesto Moldava nad Bodvou v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. a č.237/200 Z.z. začalo dňa 16.01.2017 práce na obstaraní územnoplánovacej dokumentácie – „Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN sídelného útvaru Moldava nad Bodvou“ v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č.6/16/MZ/2016. Vymedzeným riešeným územím predmetných zmien a doplnkov je časť katastrálneho územia mesta v nasledovnom rozsahu riešených lokalít:
 
1. Zapracovať zmeny a doplnky v lokalite Pod kopcom v UO 006. Zadefinovanie plochy športových zariadení do návrhu a aktualizácia plochy nízkopodlažnej zástavby IBV.
2. Zapracovať zmeny a doplnky podľa požiadavky FO (objekt GUFERO) v UO 009 na plochu bývania – bytový dom. V nadväznosti zapracovať zmenu verejnej zelene na zmiešané územie plochy športu a zelene (detské ihrisko) a zostávajúce „biele plochy“ zadefinovať ako verejnú zeleň.
3. Zapracovať rozšírenie plochy cintorína a parkovacích plôch v UO 006 na plochách návrhu IBV+P
4. Zapracovať zmenu funkčného využitia kotolne v UO 013 na plochu zariadenia OV.
5. Zapracovať do ÚPD trhoviská podľa VZN mesta
6. Zapracovať požiadavku FO na zmenu funkčného využitia územia s plôch OV na nízkopodlažnú zástavbu (IBV) – Obytný súbor KISS
7. Zapracovať do ÚPD zrušenie a zdemolovanie Malej vlakovej zástavky v rámci výstavby terminálu
8. Zapracovať do ÚPD zmenu funkčného využitia územia v Budulove oproti JRD z plôch vinice, sad, záhrady, záhradkárske kolónie na plochy bývania - nízkopodlažná zástavba (IBV) podľa prebiehajúcej výstavby RD.
9. Zapracovať  do ÚPD v časti Budulov projekt VODA A ŽIVOT, t.j.  zmena na plochu rekreačných aktivít z plôch drobnej výroby, živnostenských aktivít a služieb
10. Zapracovať do ÚPD v časti Budulov možnosť výstavby RD v nadrozmerných záhradách a výhľadových plochách nízkopodlažnej zástavby (IBV), na návrh nízkopodlažnej zástavby (IBV) podľa rozsahu platného ÚPD.
11. Zapracovať v predmetných riešených lokalitách zmien a doplnkov hranicu Q100 podľa dodaných zátopových čiar SVP š.p.
12. Spracovať kompletné znenie záväznej časti ÚPD (ZaD1 - ZaD6).
Obstarávateľom Územného plánu bude mesto Moldava nad Bodvou prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov – Ing. Martina Hudeca, reg.číslo 275. Zhotoviteľom URBAN štúdio s.r.o., Ing. arch. Dušan HUDEC, autorizovaný architekt: 0742AA, IČO: 46461612, ateliér: Letná 45, Košice, www.urban.sk.
 
Návrh Zmien a doplnkov bude verejne prerokovaný po oznámení o začatí verejného prerokovania v zmysle § 22 stavebného zákona.

Riešené územie 1, 2
Riešené územie 3, 6
Riešené územie 8, 9, 10