MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN sídelného útvaru Moldava nad Bodvou

Mesto Moldava nad Bodvou v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. a č.237/200 Z.z. začalo dňa 15.03.2015 práce na obstaraní územnoplánovacej dokumentácie – „Zmeny a doplnky č.5 ÚPN sídelného útvaru Moldava nad Bodvou“ v zmysle uznesenia č. 155/2016 zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 04.02.2016. Vymedzeným riešeným územím predmetných zmien a doplnkov je časť katastrálneho územia mesta v nasledovnom rozsahu:
 
- ČASŤ A: Prehodnotenie a zmena funkčného využitia záujmovej plochy o veľkosti 2826 m2 v urbanistickom obvode 005, nachádzajúceho sa v kat. úz. Budulov (grafická  príloha č.1). Uvedená plocha sa nachádza v južnej časti zastavaného územia mesta v hnedom priemyselnom parku. V zmysle platného územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou z roku 1997 je riešená plocha súčasťou plôch priemyselnej výroby a skladov. V rámci Zmien a doplnkov č. 5 k ÚPN SÚ sa požaduje zmena na plochy zmiešanej/polyfunkčnej zástavby a to na základe požiadavky o zriadenie elokovaného pracoviska ZŠ s VJM.
 
- ČASŤ B: Prehodnotenie a zmena funkčného využitia záujmovej plochy o veľkosti 12 666 m2 v urbanistickom obvode 007, nachádzajúceho sa v kat. úz. Moldava nad Bodvou. (grafická  príloha  č.2). Uvedená plocha sa nachádza v západnej časti zastavaného územia mesta za zdravotníckym zariadením. V zmysle platného územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou z roku 1997 je riešená plocha s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti vo výhľadovom období s označením funkcií objektov a plôch vybavenosti – zdravotnícke zariadenia. V rámci Zmien a doplnkov č. 5 k ÚPN SÚ sa požaduje zmena funkčnej plochy na nové funkčné využitie: plochy s koncentráciou  zariadení občianskej vybavenosti s označením funkcií objektov a plôch vybavenosti – školstvo a to na základe požiadavky o zriadenie Cirkevného školského centra s VJM.
 
- ČASŤ C: V rámci Zmien a doplnkov č. 5 k ÚPN SÚ sa požaduje rozšírenie funkčnej plochy s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti s označením funkcií objektov a plôch vybavenosti – sociálne zariadenia a služby o veľkosti 300 m2 v urbanistickom obvode 004, nachádzajúceho sa v kat. úz. Budulov. (grafická  príloha č.3). Uvedená plocha sa nachádza v južnej časti zastavaného územia mesta v rómskej osade. V zmysle platného územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou z roku 1997 je riešená plocha súčasťou plôch izolačnej a ochrannej zelene s návrhom 2010.
 
- ČASŤ D: Prehodnotenie a zmena funkčného využitia záujmovej plochy o veľkosti 8 320 m2 v urbanistickom obvode 010, nachádzajúceho sa v kat. úz. Moldava nad Bodvou. (grafická  príloha  č.4). Uvedená plocha sa nachádza v centre zastavaného územia mesta v lokalite pri štadióne. V zmysle platného územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou z roku 1997 je riešená plocha:
     a.) plocha s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti vo výhľadovom období s regulačným kódom prípustného stavebného využitia – územie vyššej občianskej vybavenosti,
     b.) plocha technického vybavenia s označením funkcií objektov a plôch vybavenosti – verejné parkoviská.

Zhotoviteľ:
URBAN štúdio s.r.o., Ing. arch. Dušan HUDEC, autorizovaný architekt: 0742AA, IČO: 46461612, ateliér: Letná 45, Košice, www.urban.sk.
 
Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie a schvaľovanie ÚPD:
Ing. Martin Hudec, Benediktínska 24, 040 18 Košice,
registračné číslo 275 z 28.10.2011, www.uzemnyplan.sk
 
Dátum začatia projektu: 25.05.2016
Dátum ukončenia projektu: 23.02.2017
 
Vlastné zdroje: 1 650,00 €
Celkové náklady: 1 650,00 €