MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zmena účelu využitia časti stavby ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, ul. ČSA 15

Realizácia výdajne stravy s jedálňou v Základnej škole s vyuč. jazykom maďarským na ulici ČSA, 045 01 Moldava nad Bodvou vyplývala z požiadavky zabezpečiť žiakom školy varenú stravu, ktorou by sa nahradila v súčasnosti vydávaná suchá strava formou balíčkov. Zároveň by sa vytvoril priestor pre kultúrno-spoločenské vyžitie žiakov školy, organizovaním školských večierkov, plesov a pod..
 
Opis:
Výdajňa stravy bude situovaná v priestoroch jestvujúceho bufetu, chodby a šatne žiakov na prízemí objektu ZŠ. Stavebnými prácami, spojenými aj so zásahom do nosného systému stavby, riešením nových elektrorozvodov a rozvodov zdravotechniky, osadením sanitárnych zariadení, povrchovou úpravou povrchov a osadením zariaďovacích predmetov, súvisiacich s prevádzkou zariadenia sa vytvorí dispozičné riešenie, schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva:
Výdajňa jedál, prepojená podávacím okienkom s jedálňou bude nadväzovať na miestnosť so samostatným podávacím okienkom, v ktorej bude prebiehať umývanie riadu, resp. zber použitého riadu a umývanie termoportov. Súčasťou prevádzky bude denná miestnosť a hygiena pre zamestnancov výdajne a jedálne a hygienické zázemie s výlevkou. Zásobovacia chodba bude zabezpečovať samostatný vstup, oddeľujúci prevádzku od ostatných prevádzok ZŠ.
Jedáleň bude situovaná v priestoroch dvoch jestvujúcich učební na prízemí objektu ZŠ. Funkčne a prevádzkovo bude prepojená s priestormi výdajne. Jedáleň bude mať samostatný vstup z chodby ZŠ a vznikne vybúraním stužujúcej steny medzi dvomi jestvujúcimi učebňami.
 
Zhotoviteľ: SUPRAKO