MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Výdajný stojan - rómska osada v Moldave nad Bodvou


Názov projektu:
Výdajný stojan – rómska osada v Moldave nad Bodvou

Kód projektu v ITMS2014+:
312061M319

Miesto realizácie projektu:
Východné Slovensko, Košický kraj, okres Košice-okolie, obec Moldava nad Bodvou

Výzva - kód výzvy:
OPLZ-PO6-SC611-2016-3

Operačný program:
Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:
6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:
6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ:
6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Cieľ projektu:
Naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001372.  

Výdavky projektu:
Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 12 324,28 EUR
Poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku: 11 708,07 EUR

Hlavné aktivity Projektu:
04/2018 – 05/2018

Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou.

Tento projekt bol realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 
www.ludskezdroje.gov.sk
www.minv.sk