MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Stojisko podzemných kontajnerov

Realizácia dvoch stojísk podzemných kontajnerov v Moldave nad Bodvou v súlade s projektovou dokumentáciou a v rozsahu stanovenom v súpise prác výkazu výmer vypracovanom Ing. Róbertom Kováčikom, so sídlom v Trenčíne, Hanzlíková 24.
 
Stojisko č. 1:
Stojisko podzemných kontajnerov na Námestí mieru v Moldave nad Bodvou, číslo parcely 1020/101:
- dané stojisko podzemných kontajnerov na komunálny odpad a separované zbierané zložky komunálneho odpadu bude slúžiť na umiestnenie 2 kusov podzemných kontajnerov užitočného objemu 5 m3 (2x komunálny odpad) a 3 kusov podzemných kontajnerov užitočného objemu 3 m3 na separované komodity (1x papier, 1x plasty a 1x sklo). Zrealizovaním nového stojiska podzemných kontajnerov dôjde k zrušeniu dvoch stojísk 1100 l smetných nádob v danej lokalite.
- súčasťou dodávky budú zemné práce, zhotovenie konštrukčne vystužených základových dosiek hr. 150 mm v dvoch výškových úrovniach, osadenie prefabrikovaných železobetónových vaní podzemných kontajnerov (2 ks pre kontajner 5 m3 a 3 ks pre kontajner 3 m3), zálievka medzivaňového priestoru betónom C12/16, zásyp obvodu železobetónových vaní hutnenou výkopovou zeminou po vrstvách, pričom hrúbka zásypu bude 1520 mm pre kontajnery užitočného objemu 3 m3 a 2200 mm pre kontajnery užitočného objemu 5 m3, osadenie samotných podzemné kontajnerov - systém TOP do prefabrikovaných vaní.
 
Stojisko č. 2:
Stojisko podzemných kontajnerov na Námestí mieru v Moldave nad Bodvou, číslo parcely 1020/2:
- dané stojisko podzemných kontajnerov na komunálny odpad a separovane zbierané zložky komunálneho odpadu bude slúžiť na umiestnenie 2 kusov podzemných kontajnerov užitočného objemu 5 m3 (2x komunálny odpad) a 3 kusov podzemných kontajnerov užitočného objemu 3 m3 na separované komodity (1x papier, 1x plasty a 1x sklo). Zrealizovaním nového stojiska podzemných kontajnerov dôjde k zrušeniu dvoch stojísk 1100 l smetných nádob v danej lokalite.
- súčasťou dodávky budú zemné práce, zhotovenie konštrukčne vystužených základových dosiek hr. 150 mm v dvoch výškových úrovniach, osadenie prefabrikovaných železobetónových vaní podzemných kontajnerov (2 ks pre kontajner 5 m3 a 3 ks pre kontajner 3 m3), zálievka medzivaňového priestoru betónom C12/16,  zásyp obvodu železobetónových vaní hutnenou výkopovou zeminou po vrstvách, pričom hrúbka zásypu bude 1520 mm pre kontajnery užitočného objemu 3 m3 a 2200 mm pre kontajnery užitočného objemu 5 m3, osadenie samotných podzemné kontajnerov - systém TOP do prefabrikovaných vaní.
 
Kontajnery budú tvorené kvadratickou samonosnou konštrukciou z pozinkovaného plechu a žiarovo pozinkovanej ocele, opatrené dvojhákovým závesom pre manipuláciu. Bezpečnostná podlaha nožnicovej konštrukcie bude osadená do ŽB vane. Systém pružín a vzduchových tlmičov bude brániť pádu osôb do betónovej vane po vybratí kontajneru. Rám s pochôdznou plošinou bude namontovaný na ŽB vaňu, skladať sa bude z podkladacieho rámu, nadstavby rámu a hliníkovej pochôdznej plošiny so systémom poistiek pre stabilizáciu krajných polôh. Na rám pochôdznej plošiny bude namontovaná vhadzovacia šachta s vhadzovacím otvorom, podľa požiadaviek. Vhadzovacia šachta bude konštruovaná tak, aby spĺňala podmienky bezpečnosti a dosiahnuteľnosti. Šachty budú farebne odlíšené podľa druhu odpadu (komunálny odpad, papier, plasty, sklo).
 
Zhotoviteľ:
MEVA s.r.o.

Dátum začatia projektu: 16.09.2016 na základe vydaného stavebného povolenia SP 373/2016-5/2016
Dátum ukončenia projektu: 05. 12. 2016
 
Vlastné zdroje: 77 515,72 €
Celkové náklady: 77 515,72 €