MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rozšírenie prepravnej kapacity prostriedkov hromadnej dopravy v Moldave nad Bodvou

Mestu Moldava nad Bodvou ako prijímateľovi bol v zmysle Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku č. 514/2019 poskytovateľom - Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu so sídlom ul. Štefánikova 15, 811 05 Bratislava poskytnutý regionálny príspevok v maximálnej výške 30 550 € za podmienok ustanovených v zmluve, v súlade s podmienkami zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Názov: Rozšírenie prepravnej kapacity prostriedkov hromadnej dopravy v Moldave nad Bodvou

Identifikácia a špecifikácia činností: Obstaranie minimálne 18 miestneho autobusu za účelom rozšírenia prepravnej kapacity jestvujúcich prostriedkov hromadnej dopravy na podporu mobility žiakov so zabezpečením rovnomerného pokrytia kapacít jednotlivých školských zariadení na území mesta Moldava nad Bodvou

Hlavná činnosť: Obstaranie min. 18 miestneho autobusu, ktoré je potrebné uskutočniť pre dosiahnutie stanoveného účelu projektu.

Vstupy a časový harmonogram realizácie aktivít: Nákup autobusu po schválení žiadosti o príspevok a kontrole verejného obstarávania

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA PODPORENÉHO PROJEKTU 
1. Projekt č. 1 zmien schválených ročných priorít okresu Košice-okolie na rok 2019.
2. Účel poskytnutia regionálneho príspevku: nákup autobusu za účelom podpory mobility žiakov.
3. Projekt je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Košice-okolie prioritná oblasť B. Vzdelávanie, opatrenie B.1. Podpora mobility žiakov v regióne.
4. Projekt nebol posúdený z hľadiska dodržania pravidiel štátnej alebo minimálnej pomoci a projekt nepodlieha pravidlám štátnej alebo minimálnej pomoci.
5. Projektom nebude podporená hospodárska činnosť.
6. Naplnenie účelu podporeného projektu je posudzované na základe dosiahnutia nasledujúcich overiteľných merateľných ukazovateľov, ktoré prispejú k realizácií cieľov Akčného plánu.

Celkové oprávnené výdavky na projekt38.550 €
     z toho požadovaný regionálny príspevok30.550 €
     z toho vlastné zdroje8.000 €

Tento projekt bol podporený Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.