MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti MŠ na ul. ČSA V Moldave nad BodvouŽiadosť o NFP:
NFP312060D399 - Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti MŠ na u. ČSA v Moldave nad Bodvou
 
Názov projektu:
Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti MŠ na u. ČSA v Moldave nad Bodvou
 
Cieľ projektu:
Predmetom projektu je navýšenie kapacity existujúcej materskej školy na ulici ČSA v Moldave nad Bodvou, ktorá je prednostne určená pre umiestnenie detí z MRK. V súčasnosti je materská škola je dvojtriedna s vyučovacím jazykom maďarským. Počet detí na začiatku školského roka 2016/2017 bol 40, čo je maximálna kapacita materskej školy. V materskej škole sú zamestnaní 4 pedagogickí pracovníci a jedna školníčka-upratovačka. Budova materskej školy je typizovaná jednoposchodová. Na prízemí sa nachádzajú tri šatne, z toho dve pre deti a jedna pre zamestnancov a toaleta. Ďalej na prízemí sú miestnosti určené pre rôzne účely – sklad pre čistiace potreby, sklad pre hračky, výťah pre stravu, atď. Na poschodí nachádzajú dve triedy, dve spálne pre deti, tiež dva sklady na postele, dve kúpeľne a toalety pre deti, rozdeľovňa jedál a zborovňa, materská škola má vlastné ihrisko.
Súčasťou navrhovaných úprav je rozšírenie kapacity škôlky o 20 detí prestavbou prízemia a zateplenie objektu. V rámci prestavby prízemnej časti škôlky sa zriaďuje ďalšia trieda pre 20 detí aj s príslušnými šatňami a hygienickým zázemím tak pre detí ako aj pre zamestnancov. Celková kapacita materskej školy sa tak navýši na 60 miest, predpokladá sa, že z tohto počtu bude polovica obsadená deťmi z MRK, resp. 30 miest bude obsadených deťmi z MRK. Súčasťou týchto úprav je aj vytvorenie samostatnej jedálne s výdajom stravy, ktorá sa dováža zo susednej škôlky vzdialenej 30 m a zariadenie detského ihriska. Zateplením objektu MŠ sa dosiahne ročné zníženie emisií skleníkových plynov na úroveň 27,25 t ekv CO2 a ročné zníženie spotreby primárnej energie v objekte na úroveň 57 947,535 kWh/rok.
 
Operačný program:
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
 
Prioritná os:
312060 - 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 
Konkrétny cieľ:
312060021 - 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
 
Typy aktivít:
37531206002 - Podpory výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
37631206002 - Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity
312060021P - Podporné aktivity
 
Kód výzvy:
OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
 
Fond:
ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
 
Prijímateľ:
Mesto Moldava nad Bodvou
 
Miesto realizácie:
Výška nenávratného finančného príspevku: 212.922,82 Eur
Celkové oprávnené výdavky projektu schválené vo výške: 224.129,28Eur
 
Poskytovateľ pomoci:
Subjekt:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Orgán implementácie fondov:
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
IČO: 00681156
 
Vyhlasovateľ výzvy:
Subjekt:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov:
SORO_OPLZ_MVSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MV SR
IČO: 00151866
Adresa: Pribinova 2, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto