MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rekonštrukcia fasád objektu Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou

Zámerom vlastníka budovy Základnej umeleckej školy na Hlavnej ulici č. 67 v Moldave nad Bodvou, parc. č. C 448, LV 1533, ktorým je Mesto Moldava nad Bodvou je obnoviť exteriér Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou.
Objekt Základnej umeleckej školy nie je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, nesie však znaky historicky autentické z obdobia začiatku 20. storočia ako jedna z mála historických dominánt centra mesta. Predmetom obnovy budú jednak dvorové fasády, ktoré bude vhodné obnoviť umeleckoremeselným spôsobom a ďalej historické členené uličné fasády so zodpovedajúcou štukovou výzdobou v exteriéri, na ktorých bude vhodné vykonať obnovu reštaurátorským spôsobom.

Podľa zámeru by sa obnova mala týkať: sanačných prác, súvisiacich s obnovou fasád objektu Základnej umeleckej školy, opravy vonkajšieho kamenného schodiska, zdravotechnických inštalácií (odvodnenie spevnených plôch do dažďovej kanalizácie),
obnovy poškodených členených historických fasád (východná a južná fasáda), obnovy severnej a západnej fasády, výmaľby fasád.

Dátum začatia projektu (vypracovanie PD a reštaurátorského posudku): 02/2017
Dátum ukončenia projektu: 12/2018