MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rekonštrukcia cesty SNP s odvodnením

Mesto Moldava nad Bodvou ako investor dalo vypracovať projektovú dokumentáciu na dielo: „Rekonštrukcia cesty SNP s odvodnením“, ktorú na základe objednávky v celkovej cene 1.950,00 € s DPH vypracoval Ing. Miroslav Dilský – DATA-INTOP, Starozagorská 21, 040 23 Košice.
 
Jestvujúci stav:
Predmetom riešenia je rekonštrukcia komunikácie od križovatky s ulicou Rožňavská a po cca 380 m končí na križovatke s ulicou Horská. V tomto úseku je povrch vozovky značne narušený prekopávkami a častým opravovaním výtlkov. Na ľavej strane sa nachádza chodník ktorý je v zlom stave a od vozovky je oddelený záhonovým obrubníkom s nedostačeným prevýšením. Chodník končí približne po 180 m. Ďalej až do konca úpravy sa chodník popri ceste nenachádza. Šírka vozovky v tomto úseku je cca 8,50 m. Na ľavej strane je vodorovným dopravným značením vyznačený chodník šírky cca 2,0 m ktorý sa na konci úseku napája na existujúci chodník.
 
Navrhované riešenie:
Mesto Moldava nad Bodvou ako investor sa rozhodol riešiť nevyhovujúci stav na ulici SNP rekonštrukciou všetkých spevnených plôch. Z rozpočtových dôvodov je stavba rozdelená na niekoľko samostatných objektov.
 
SO 01 – Oprava vozovky:
Navrhuje sa na celej opravovanej ploche kompletná výmena obrusnej vrstvy vozovky v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.
Chodník na ľavej stane od začiatku až po jeho koniec (dĺžka cca 180 m) sa kompletne rekonštruuje.
 
SO 02 – Odvodnenie:
Odvodnenie vozovky sa prevedie v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.
 
Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú podľa položkovitého rozpočtu vo výške 154.938,72 € s DPH.