MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rekonštrukcia centra mesta, zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Moldave nad Bodvou - Revitalizácia centrálnej zóny (Rekonštrukcia územia okolo penziónu BodvaTel)

Stavba okolo penziónu BodvaTel pod názvom "Rekonštrukcia centra mesta a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Moldave nad Bodvou" úspešne prešla schvaľovacím procesom a je schválená, rozpočet je vo výške cca 1,2 mil. Eur (cca 37,0 mil. Sk).

Projektovú dokumentáciu spracovala architektonická kancelária Arka s.r.o. Košice. Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie. Všetky podmienky podania projektu sa úspešne zvládli v úzkej spolupráci mesta Moldava nad Bodvou a projektanta.

Navrhované úpravy sú realizované na parcelách mesta. Súčasťou rekonštrukcie budú úpravy – komunikácií a spevnených plôch, parkové úpravy a výsadba zelene. Riešený priestor ako významný prvok na zvýšenie spoločenských kontaktov bude dotvorený mestským mobiliárom a drobnou architektúrou, a pre zvýšenie bezpečnosti aj primeraným osvetlením. Pri tvorbe priestorov bol kladený dôraz na bezbariérové riešenie. Súčasťou centra bude aj detské ihrisko s bezpečnostnými prvkami.

Rekonštrukcia je navrhnutá pre širokú škálu a rôznu vekovú štruktúru obyvateľov. Architektonický výraz priestoru je riešený ako námestie s rôznymi mikropriestormi, bohatené zeleňou a prvkami drobnej architektúry a mobiliárom. V materiálnom prevedení budú dominantné plochy zelene a štruktúrovaná dlažba nízkymi opornými múrmi z prírodných a betónových prvkov.

 

Financovanie: Regionálny operačný program

 

Informácia o stavebnej akcii

  • odovzdanie staveniska sa uskutočnilo 4. 8. 2010
  • názov stavby: "Rekonštrukcia centra mesta a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Moldave nad Bodvou"
  • objednávateľ (odovzdávajúci): Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika
  • zhotoviteľ (preberajúci): Študio-21 plus, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
  • podzhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Slovenská republika
  • základné údaje o stavbe: Stavba sa realizuje podľa Zmluvy o dielo uzavretej dňa 19. 7. 2010 s predmetom plnenia stavby "Rekonštrukcia centra mesta a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Moldave nad Bodvou"

Rozpis opráv:

Lokalita v štruktúre zástavby je vymedzená ulicami Školská, Nová, Vodná vo väzbe na Okružnú ulicu. Výrazným mestotvorným prvkom v priestore je vodný tok Bodva. Architektonickými dominantami ohraničujúce riešený priestor sú inkubátorový dom, hotel Bodva, historická budova bývalej synagógy a ostatné objekty centra.

Popis prác (členenie):
   - Objekt SO 01 – Komunikácie a terénne úpravy
   - Objekt SO 02 – Kanalizácia a vodovod, časť Vodovodná prípojka
                         – Kanalizácia a vodovod, časť Kanalizačná prípojka
   - Objekt SO 03 – Lávky
   - Objekt SO 04 – Verejné osvetlenie
   - Objekt SO 05 – Výsadba zelene
   - Objekt SO 06 – Prvky drobnej architektúry, časť Detské ihrisko
                         – Prvky drobnej architektúry, časť Pergola
                         – Prvky drobnej architektúry, Technologická miestnosť
                         – Prvky drobnej architektúry, Fontána
   - Objekt SO 07 – Prekládka NN rozvodov

Termín realizácie:

Do 13 mesiacov od podpísania Zmluvy o dielo, t. j. do 19. augusta 2011

Pevná cena za vykonané práce:

Eur bez DPH – 1.002.497,53 €

Eur s DPH – 1.192.972,06 €

 

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17